18 ม.ค. 64 "ร่วมสร้างชาติไทย"

โพสต์18 ม.ค. 2564 18:12โดยnanthana tadsana   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2564 18:24 ]        วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 บุรีรัมย์ และนายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พร้อมด้วยบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัด สพม. 32 ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์. นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ. สพม.32 ได้ให้เกียรติมอบรางวัลพร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีแก่ นายบรรลุ ช่อชู ครูโรงเรียนภัทรบพิตร สังกัด สพม.32 ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวง” ครั้งที่ 18 พ.ศ.2564 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
        รางวัล “ครูดีในดวง” เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน ซึ่งเป็นบุคคลผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครู และสังคมว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยเป็นผู้ที่มีผลงานส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน จนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งเด็กเก่ง เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ เด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม นักเรียนที่อยู่ในการรับผิดชอบส่วนใหญ่มีผลการประเมินมาตรฐานในเกณฑ์ดีหรือมีพัฒนาการสูงขึ้นตามลำดับ. #กิจกรรมสุนทรียสนทนา ผอ. สพม. 32 แสดงความเป็นห่วงบุคลากรเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) พร้อมทั้งกำชับให้บุคลากรปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) อย่าเคร่งครัด / รอง ผอ. สพม.32 แจ้งเรื่องการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ของโรงเรียนในสังกัด สพม.32 ที่อยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19). (ภาพกิจกรรม)แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32
Comments