18 กุมภาพันธ์ 2563 "การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา "

โพสต์21 ก.พ. 2563 00:54โดยPhakpoom Phatchanee

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น) ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 มีนาคม 2563 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา(ก.ตป.น) โดยมีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผล ผลการบริหารและการดำเนินการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดต่อองค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ประโยชนในการกำหนดนโยบายและกำหนดแผนการจัดการศึกษาให้เป็นรูปธรรม โดยมีรายละเอียดตามการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล ๔ ด้าน (ภาพกิจกรรม)
Comments