18 กรกฎาคม 2561 . โครงการปลูกฝังคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญ

โพสต์23 ก.ค. 2561 20:22โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

วันนี้ (18 กรกฎาคม 2561) ที่ห้องประชุมไชยมงคล นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามผลการดำเนินงาน โครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องมือและเกณฑ์ในการคัดเลือก Best Practices ในโครงการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูวิทยากรแกนนำในโครงการ ซึ่งกำหนดนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 และจัดมหกรรมทางวิชาการ (Symposuim) เพื่อคัดเลือก Best Practices ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 .  ภาพกิจกรรม
Comments