17 พ.ย. 63 "ประชุมมอบนโยบายการจัดการศึกษา"

โพสต์17 พ.ย. 2563 18:53โดยnanthana tadsana   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2564 20:39 ]


        วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เป็นประธานในการประชุม และมอบนโยบายในการบริหารและปฏิบัติงานในการร่วมกันขับเคลื่อนตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้อนุมัติให้กลุ่มนโยบายและแผนดำเนินโครงการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบกิจกรรม ตัวชี้วัดและวิธีการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการประมิผล เพื่อวางแผนขับเคลื่อนนโยบาย เป้าหมายและตัวชี้วัดไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผลและเพื่อกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง. ดร.กฤษ กล่าวว่า โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการชี้แจงภารกิจงานของ ผอ.สพม. เขต 32 มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจและนำไปประสานงาน เชื่อมโยงกับสถานศึกษาและหน่วยงานในพื้นที่ แก้ไขปัญหาและพัฒนาส่งเสริม ประกอบด้วยภารกิจงานต่าง ๆ ตามนโยบายการดำเนินงานจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความเป็นจริง. ทั้งนี้กลุ่มนโยบายและแผน ได้ชี้แจงการดำเนินงานวางแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้มีประสิทธิภาพของโครงการ โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมรับฟังนโยบาย (ภาพกิจกรรม)แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32/
Comments