17 พฤศจิกายน 2560 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เขตพื้นที่การศึกษาด้วยระบบออนไลน์

โพสต์28 พ.ย. 2560 19:38โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

วันนี้ ( 17 พฤศจิกายน 2560 ) เวลา 09.20 น ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 32 (บุรีรัมย์) รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 
นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 32 เปิดเผยว่า ตนเองพร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาภายใน สพม.32 ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี นายธัญญา เรืองแก้ว ข้าราชการบำนาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประธานกรรมการ นายไกรสร พิมพ์ประชา และน.ส.ณัฐนิน เจริญเกียรติบวร กรรมการผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองผอ.สพม.32 กล่าวอีกว่า ในการประเมินครั้งนี้ คณะกรรมการประเมินได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) พร้อมทั้งรวบรวมสำเนาเอกสารหลักฐาน EB1-EB11 และทำการจัดเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน คือบุคลากรภายใน สพม.32 ทุกคน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) และตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คือผู้บริหารโรงเรียน และครูที่เข้ามาติดต่อราชการ (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ด้วยระบบออนไลน์ (ITA Online) โดยได้รับความอนุเคราะห์คอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง จากโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  (ภาพกิจกรรม)
Comments