17 มกราคม 2563 สพม.32 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับหัวหน้าสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

โพสต์19 ม.ค. 2563 18:17โดยสกุณา โสดาปัดชา


สพม.32 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับหัวหน้าสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
วันที่ 17 มกราคม 2563 ว่าที่พันตรีสุพจน์ ธนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดสอบ O-NET ศูนย์สอบ สพม.32 กับสนามสอบ ทั้ง 14 สนาม ซึ่งประกอบด้วยประธานสนามสอบ 14 ท่าน รองประธานสนามสอบ 14 ท่าน เลขาฯสนามสอบ 14 ท่าน ตัวแทนศุนย์สอบ 28 ท่าน และเจ้าหน้าที่การเงินพร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ รวม 71 ท่าน โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นางสุเนตร พรอมตตระกูล และนายภาณุวัชร ปุรณะศิริ เป็นผู้ชี้แจงในครั้งนี้ (ภาพกิจกรรม)
Comments