17 ก.พ. 64 "สถานศึกษาต้นแบบการดูแลช่วยเหลือ"

โพสต์18 ก.พ. 2564 00:50โดยnanthana tadsana

        วันที่17 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานเปิดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรม สถานศึกษาต้นแบบการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง เยียวยา แก้ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพจิต เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการดูแลช่วยเหลือและอยู่ร่วมกันในสถานศึกษาอย่างมีความสุขและปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา มีการพัฒนากระบวนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษา พัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติและคุณลักษณะที่ดี สามารถให้และรับคำปรึกษา ปรับทุกข์ สร้างสุขและพัฒนาอารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตลอดจนมีเทคนิคการคุ้มครองช่วยเหลือตนเองในภาวะวิกฤติได้ทันต่อทุกสถานการณ์ นักเรียนในสถานศึกษามีกลไกการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้การดูแลช่วยเหลือตนเอง เป็นรายบุคคล โดย นางพันทิพา สวาสุ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าววัตถุประสงค์ . วิทยากรโดย นางสาววิสสุชา รัตนจริยา นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ นางสุภาภรณ์ หนุนไธสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ดผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำนวน 60 คน. (ภาพกิจกรรม)แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32
Comments