17 ก.พ. 64 "ประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ (อ.ก.ต.ป.น.)"

โพสต์18 ก.พ. 2564 22:21โดยnanthana tadsana        วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) เพื่อกำหนดรูปแบบการดำเนินงานและกำหนดปฏิทินในการออกติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดมัธยมศึกษา เขต 32 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งร่วมวิเคราะห์ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ในภาคเรียนที่ผ่านมา ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น ในการประชุมประกอบด้วย นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา บุรีรัมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานสหวิทยาเขต ผู้อำนวยการกลุ่มหน่วย ศึกษานิเทศก์ พร้อมทั้งคณะกรรมการตามคำสั่งแต่งตั้งฯ ที่ 25/2564 ณ ห้องศรีสว่างรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์. (ภาพกิจกรรม)แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32
Comments