17 กันยายน 2561 การประเมินประสิทธิภาพของการบริหารการจัดการทางการเงิน

โพสต์11 ต.ค. 2561 23:42โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) มอบผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ประธานการประชุมประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเงินของโรงเรียน วันนี้ ( 17 กันยายน 2561 ) เวลา 09.30 น ที่ห้องประชุมไชยมงคล นายปัณณทัต วิวัตรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ประธานการประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการทางการเงินของโรงเรียน ในการให้ความสำคัญของการสร้างเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน ในการแนะนำการปฏิบัติการงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุในสหวิทยาเขต ทำให้โรงเรียนประจำสหวิทยาเขต ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและแนวทางที่กำหนด การประชุมในครั้งนี้ มีหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้แทนผู้อำนวยการสถานศึกษาในสหวิทยาเขต ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมและรับเกียรติบัตรการปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน .  ภาพกิจกรรม
Comments