16 ธันวาคม 2562 สมศ.ประเมินภายนอกรอบ 4 " โนนเจริญพิทยาคม "

โพสต์17 ธ.ค. 2562 18:13โดยสกุณา โสดาปัดชา


เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) กล่าวต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลของโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป ทั้งนี้ผู้บริหารในสหวิทยาเขตประโคนชัย คณะครู องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ร่วมให้ข้อมูลของโรงเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป (ภาพกิจกรรม)
Comments