16 พ.ย. 63 "เห็นอกเห็นใจ"

โพสต์17 พ.ย. 2563 01:38โดยnanthana tadsana   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2564 20:45 ]


        วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563  เวลา 08.30 น. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัด สพม.32 ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์. "เมืองไทยนี้อยู่ได้ด้วยความสามัคคี ด้วยความเข้มแข็ง ด้วยความเสียสละ อาศัยความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งกันและกัน และถ้ารักษาความ เห็นอกเห็นใจนี้แล้ว ประเทศชาติของเราก็จะ เป็นที่อาศัยที่อุดมสมบูรณ์และน่าสบายต่อไปชั่ว กาลนาน..." . ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัส พระราชทานในพิธีพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙.  นายสัคสม พระภูจำนงค์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน แจ้งเรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขอตั้งงบประมาณประจำปี 2565 งบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างเมื่อ เมื่อวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา (ภาพกิจกรรม)แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32/
Comments