16 มกราคม 2563 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ "วันครู"

โพสต์19 ม.ค. 2563 18:10โดยสกุณา โสดาปัดชา


"โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย”
วันนี้ (16 ม.ค. 63) ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์จัดงานพิธีวันครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานประกอบพิธีเนื่องในวันครู ประจำปี 2563 จัดขึ้นเป็นปีที่ 64 กล่าวรายงานโดยสมศักดิ์ ชอบธรรมดี ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ตลอดทั้งสร้างความตระหนักให้สังคมได้รับรู้ถึงบทบาทของครูและให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และส่งเสริมให้ประชาชน ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษาเห็นความสำคัญและระลึกถึงพระคุณครู

กิจกรรมประกอบด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ครูผู้วายชนม์โดยพระสงฆ์ 9 รูป /การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันครู พ.ศ.2563 /การสวดคำฉันท์ทำนองสรภัณญะเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์/ การกล่าวคำปฏิญาณตน /ยืนสงบนิ่งเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ผู้ล่วงลับ/การแสดงมุทิตาจิตคารวะครูอาวุโสนอกประจำกาการโดยมอบพวงมาลัย

ในโอกาสนี้ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัล(Best Practic)การศึกษาปฐมวัยดีเด่น /รางวัล IQA AWARDS ประจำปีการศึกษา 2562ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษยอดเยี่ยม/รางวัลครูขวัญศิษย์ ในมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 3 /รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข/รางวัลครูดีของแผ่นดิน/รางวัลคุรุสภา ระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่/รางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/รางวัลคุณูปการเข็มกลับพระพฤหัสบดี/รางวัลโรงเรียนต้นแบบ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกาของจังหวัดบุรีรัมย์/รางวัลสถานศึกษาที่มีรูปแบบแนวทางการพัฒนาตามโครงการ TFE (Teams For Education)ระดับยอดเยี่ยม/รางวัลความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ 69/รางวัลความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ /รางวัลชนะเลิศการแข่งขันงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ /รางวัลครูดีศรีเอกชน และรางวัลเข็มกลัดพระพฤหัสบดี พร้อมโล่ รวม 132 รางวัล (ภาพกิจกรรม)

Comments