16 เมษายน 2563 สพม.32 พิจารณา " ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น "

โพสต์3 มิ.ย. 2563 20:16โดยPhakpoom Phatchanee

วันนี้ (16 เมษายน 2563) เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุม Conference Room นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานกรรมการ นายสุบิน ฝ่ายเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม รองประธานกรรมการ นางจิมเส ศราวรณ์ ครูโรงเรียนร่อนทองพิทยาคม กรรมการ นางพันทิพา สวาสุ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ และนายพนินท์ อาโยวงษ์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 กรรมการและเลขานุการ . พิจารณาคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 จากสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 10 คน แยกเป็นประเภทผู้บริหาร 3 คน ประเภทผู้สอน 5 คน และประเภทผู้สนับสนุน 2 คน พิจารณาคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 ตามที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดโครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และออกใบเกียรติคุณให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ต่อไป  (ภาพกิจกรรม)
Comments