16 กุมภาพันธ์ 2561 " ศาสตร์พระราชา สวนผักหวานโมเดล "

โพสต์18 ก.พ. 2561 23:03โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมิงไพร สุนทะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม อ.นาโพธิ์ เปิดเผยว่า การเปิดบ้านอุดมอักษร OPEN HOUSE โดยใช้ชื่อว่า ศาสตร์พระราชา สวนผักหวานป่าโมเดล สู่ No Child Left Behind ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นกิจกรรมของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อแสดงศักยภาพทางวิชาการและประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม ให้เป็นที่รู้จักของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้การทำงาน เป็นกลุ่ม และฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบ โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่การให้บริการ เข้าร่วมกิจกรรมโดยได้รับเกียรติจาก นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เป็นประธานในพิธีเปิด

นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 กล่าวว่า กิจกรรม OPEN HOUSE โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม ถือเป็นกิจกรรมแสดงศักยภาพทางวิชาการ และประชาสัมพันธ์โรงเรียนได้ดีเยี่ยม ซึ่งสังเกตจากการเดินเข้าเยี่ยมชมเต้นท์กิจกรรมของกลุ่มสาระต่างๆ ที่นอกเหนือจากการให้ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้ว ยังมีการให้นักเรียนได้ทดลองทำและฝึกปฏิบัติเองด้วย (ภาพกิจกรรม)
Comments