16 ก.ค.63 "เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข"

โพสต์20 ก.ค. 2563 19:43โดยPhakpoom Phatchanee

วันนี้ ( 16 ก.ค.63 ) เวลา 09.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Teleconference ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กำหนดจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Teleconference เพื่อสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้แก่สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน . ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานการคัดกรองนักเรียนยากจน เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง ผ่านระบบ Teleconference สามารถรับชม ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ๓ ช่องทาง คือ http://www.obectv.tv / http://www.youtube.com/obectvonline / http://www,facebook.com/obectvonline โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรผู้รับผิดชอบการดำเนินงานการคัดกรองนักเรียนยากจน เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง ณ ห้องประชุม ห้อง Conference (ห้องสามัญสำนึก)   (ภาพกิจกรรม)
Comments