15 ตุลาคม 2562 สพม.32 “องค์กรก้าวหน้า "

โพสต์24 ต.ค. 2562 19:18โดยPhakpoom Phatchanee


พระบรมราโชวาทด้านความเป็นครู “ในฐานะที่ต้องออกไปทำหน้าที่เป็นครูของผู้อื่น ท่านจำจะต้องสร้างสมธรรมะต่าง ๆ ให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น และรู้จักวางตัวให้สมกับเป็นผู้มีหน้าที่สั่งสอนและอบรมเยาวชน ควรจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความ สามารถและช่วยกันขจัดปัญหาเยาวชนให้หมดสิ้นไปโดยเร็ว และส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนที่มีสัมมาชีพและมีความประพฤติดี เพื่อเป็นกำลังในการที่จะสร้างประเทศชาติต่อไป” พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 29 ธันวาคม 2502 15 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสพม.32 ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน สวดมนต์ไหว้พระ #กิจกรรมสุนทรียสนทนา ผอ.สพม.แจ้งข้อราชการเร่งด่วน ขอให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงานให้ทันเวลาที่กำหนด และให้เตรียมพร้อมสำหรับการปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ (ภาพกิจกรรม)
Comments