15 มกราคม 2561 การอบรมพัฒนาครูแกนนำการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค

โพสต์17 ม.ค. 2561 00:44โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น ที่หอประชุมชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) คณะศึกษานิเทศก์ นางสุเนตร พรอมตตระกูล ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและ สินทรัพย์ สพม.32 เข้าร่วมงานการอบรมพัฒนาครูแกนนำการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 13 โดยมี รศ.มาลีณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประธานเปิดการอบรม
ในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญและได้รับการเสริมสร้าง สนับสนุนและพัฒนาทักษะการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หลากหลายมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับช่วงชั้น ซึ่งมีผู้เข้าอบรม จำนวน 75 คน เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา จำนวน 50 คน และในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 25 คน (ภาพกิจกรรม)
Comments