15 มิถุนายน 2563 สพม.32 จับมือ ปปช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยม 5 โรงเรียนดัง

โพสต์30 มิ.ย. 2563 23:47โดยPhakpoom Phatchanee

สพม.32 จับมือ ปปช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยม 5 โรงเรียนดัง . นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์ ) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่ชาติ (สำนักงาน ปปช.)ได้เห็นความสำคัญของปัญหาการเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาและคณะกรรมการ ปปช. ได้มีมติเห็นชอบมาตรการระยะสั้นเร่งด่วน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียกทรัพย์สินหรือประโยขน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน . โดยให้สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมกรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบการดำเนินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาทั่วประเทศ ทั้งนี้ได้มอบให้นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผอ.สพม.เขต 32 พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานการรับนักเรียน ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานการรับนักเรียนด้วยระบบออนไลน์ และสังเกตุการณ์ดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 253 โรงเรียนในสังกัดจำนวน 5 โรงเรียน มีโรงเรียนสตึก โรงเรียนพุทไธสง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม โรงเรียนนางรอง และ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม . ซึ่งมีคณะกรรมการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานการรับนักเรียน นางพันทิพา สวาสุ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวสุพัชญา พานา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวอภิณญาณ บุญอุไร ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ นางเพ็ญพิมล เทพทอง ศึกษานิทศก์ชำนาญการพิเศษ นายสถิต การเพียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางปราณีต ธนะนิมิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวศรุตา ดีใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะผู้บริหาร กรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนร่วมให้การต้อนรับ  (ภาพกิจกรรม)
Comments