15 กรกฎาคม คูปองครู การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน

โพสต์23 ก.ค. 2561 20:16โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

วันนี้ ( 15 กรกฎาคม ) โรงแรมเดอศิตา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ การอบรมพัฒนาครูผู้สอนตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หลักสูตรการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนและการประชาสัมพันธ์ด้วยสมาร์ทโฟน เนื้อหา แนวทางการจัดการเรียนการเรียนรู้ในทศตวรรษที่ 21 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตสื่อมัลติมีเดีย การตัดต่อภาพนิ่ง ด้วยโปรแกรมสมาร์ทโฟน การตัดต่อวิดีโอ ด้วยโปรแกรมบนสมาร์ทโฟน การออกแบบการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ( Activity Based Learning ) การปรับแต่งวิดีโอด้วยเทคนิค Effect ภาพและเสียง การปรับแต่งวิดีโอด้วยเทคนิคการวางซ้อน Layer กิจกรรมกลุ่มการถ่ายภาพและการตัดต่อด้วยตนเอง การบันทึกและส่งออกวิดีโอเพื่อการเผยแพร และการออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการและ Stem Education เพื่อให้การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีความสอดคล้องกับความต้องการ และวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีความสอดคล้องกับความต้องการ และวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนมากยิ่งขึ้น ประโยชน์ที่จะได้รับ: ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ กิจกรรมการอบรม: การบรรยาย ลงมือปฏิบัติ การอภิปรายกลุ่ม (ฝึกการสร้างสังคมการเรียนรู้ให้ครูนำไปใช้ในโรงเรียน) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กลุ่มเป้าหมาย: ครูผู้สอนทุกสาระวิชา จำนวนผู้เข้าบรม 145 คน วิทยากรโดย 1. อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์นิธิโรจน์ ศุภกฤษสุวรรณกุล ระหว่างวันที่ 14 – 15 กรฎาคม 2561 .   ภาพกิจกรรม
Comments