14 ต.ค.60 " การประกันคุณภาพการศึกษา"

โพสต์25 ต.ค. 2560 03:15โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์


PHOTOS: วันนี้ (14 ต.ค.60) เวลา 09.00 น. นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ " การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา " เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินงานและกำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนในสังกัด สพม.32 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ ครูผู้รับผิดชอบงานประกัน ณ หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
Comments