10 ธ.ค. 63 "ค่ายปลูกฝันวรรณศิลป์"

โพสต์14 ธ.ค. 2563 20:33โดยnanthana tadsana   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2564 19:57 ]


        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร จัดค่ายปลูกฝันวรรณศิลป์เพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดค่ายส่งเสริมกิจกรรมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนาศักยภาพการเขียนวรรณกรรมในประเภทต่างๆ ระหว่างวันที่ 10-11ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อำเภอบ้านกรวด โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนที่เข้าค่ายกว่า 60 คน ได้ร่วมเรียนรู้และสร้างสรรค์งานในกิจกรรมร่วมกับนักเขียนมืออาชีพ เพื่อต่อยอดไปสู่งานด้านอื่นๆ ต่อไป โดยกิจกรรมประกอบด้วย เข้าใจเกี่ยวกับการเขียนบทกวี บทเพลง เรื่องสั้น นวนิยาย. 
       นายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กล่าวว่า ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ เป็นเครื่องมือที่ใช้สื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน นอกจากนี้แล้วภาษาไทยยังเป็นภาษาที่มีความงดงาม สละสลวย สามารถร้อยเรียงให้งดงามได้ทั้งในแบบร้อยแก้ว และร้อยกรอง นำไปสู่ความจรรโลงใจ ก่อให้เกิดสุนทรียะ และความบันเทิงต่อผู้คนในสังคม ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้เพื่อให้เห็นคุณค่าของภาษาไทยในแขนงต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ทั้งร้อยแก้ว และร้อยกรองให้แก่เยาวชน นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนบทกวี บทเพลง เรื่องสั้น นวนิยาย นักเรียนสามารถนำเทคนิคการเขียนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้. กิจกรรมครั้งนี้จะช่วยพัฒนา และส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์งานเขียนของนักเรียนในรูปแบบที่นักเรียนสนใจ และก่อให้เกิดเจตคติที่ดีในการเรียนวิชาภาษาไทย มีฐานเรียนรู้ อาทิ ฐานการเขียนเรื่องสั้น ฐานบทกวี ฐานดนตรีและบทเพลง โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ อังคาร จันทาทิพย์ กวีนิพนธ์ ไชยา วรรณศรี และสมชาย ตรุพิมาย ครูเพลง กิจกรรมทั้งหมดผู้เข้าค่ายจะได้นำเสนอผลงานให้อาจารย์ผู้สอนได้วิพากษ์เพื่อการต่อยอด (ภาพกิจกรรม)


แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32/
Comments