14 ธ.ค. 63 "สวัสดีคุณครู สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์"

โพสต์16 ธ.ค. 2563 18:12โดยnanthana tadsana   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2564 19:56 ]

         วันที่ 14 ธันวาคม 2563  เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จัดกิจกรรมสวัสดีคุณครู สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์  โดยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาด้วยนโยบาย "ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง " No Child Left Behind ให้มีมาตรฐาน อีกทั้งส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลที่มีสมรรถสูง พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะภายใต้วิสัยทัศน์ “องค์กรก้าวหน้า สร้างคุณภาพสถานศึกษา พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน”  จากแนวคิดดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จึงได้มีกิจกรรมพบเพื่อนครูและนิเทศอย่างมีส่วนร่วม บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ทักษะการนิเทศในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Learning) ระหว่างเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 . โครงการสวัสดีคุณครูสหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์ กิจกรรมพบเพื่อนครู เป็นจุดที่ 3 ของโครงการ โดย ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานเปิดโครงการสวัสดีคุณครู ประธานสหวิทยาเขต ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ศึกษานิเทศก์และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32/
Comments