14 ธ.ค. 63 "สวัสดีคุณครู สหวิทยาเขตสตึก"

โพสต์14 ธ.ค. 2563 20:35โดยnanthana tadsana   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2564 19:56 ]        วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จัดกิจกรรมสวัสดีคุณครู สหวิทยาเขตสตึก โดยมีการตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาด้วยนโยบาย "ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง " No Child Left Behind ให้มีมาตรฐาน อีกทั้งส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลที่มีสมรรถสูง พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะภายใต้วิสัยทัศน์ “องค์กรก้าวหน้า สร้างคุณภาพสถานศึกษา พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน” จากแนวคิดดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จึงได้มีกิจกรรมพบเพื่อนครูและนิเทศอย่างมีส่วนร่วม บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ทักษะการนิเทศในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Learning) ระหว่างเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 โครงการสวัสดีคุณครู สหวิทยาเขตสตึก กิจกรรมพบเพื่อนครู เป็นจุดที่ 2 ของโครงการ โดย ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานเปิดโครงการสวัสดีคุณครู ประธานสหวิทยาเขตผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ศึกษานิเทศก์และคณะครูเข้ากิจกรรมดังกล่าว.แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32/
Comments