13 พ.ย. 63 "สานต่อนโยบาย"

โพสต์17 พ.ย. 2563 01:27โดยnanthana tadsana   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2564 20:47 ]

        วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30. น. ณ ห้องประชุมอาคาร 3 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสหวิทยาเขตหนองกี่ ครั้งที่ 4/2563 โดยมีวาระการประชุมเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ( O-NET) การเตรียมรับการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 พร้อมทั้งการรับทราบนโยบายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  โดยมีนายกิตติ ตระกูลกิตติ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตหนองกี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการสหวิทยาเขต ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม เข้าร่วมประชุมแหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32/
Comments