13 พ.ย. 63 "สานต่อนโยบาย"

โพสต์17 พ.ย. 2563 01:27โดยnanthana tadsana   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2563 00:36 ]

วันนี้ ( 13 พ.ย.63) เวลา 09.30.น. ณ ห้องประชุมอาคาร 3 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ประธานการประชุมคณะกรรมการสหวิทยาเขตหนองกี่ ครั้งที่ 4/2563 โดยมีวาระการประชุมเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ( O-NET) การเตรียมรับการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 พร้อมทั้งการรับทราบนโยบายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 . โดยมีนายกิตติ ตระกูลกิตติ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตหนองกี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการสหวิทยาเขต ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม เข้าร่วมประชุม

Comments