13 พฤศจิกายน 2560 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โพสต์28 พ.ย. 2560 19:33โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์


เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)ได้มีพิธีลงนามันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (กรุงเทพ) โดย ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.2 นางปติมา กาญจนากาศ รองผอ.สพม.32 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.32 ที่ตระหนักในความสำคัญของการบริหารจัดการ และการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของการพัฒนาคุณภาพ จึงจัดทำข้อตกลงความร่วมมือใน
การยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเป็นไปตามนโยบายมาตรฐานการศึกษา ที่เป็นสัญญาใจในการตอบโจทย์คู่พัฒนา การสนับสนุนจุดแข็งของทีมในสำนักงานเขตพื้นที่ แลกเปลี่ยนเวที มุมมองการทำงานโดยมีพันธะสัญญาใจ มีประธานสหวิทยาเขต ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม สพม.32 และสพม.2 ร่วมพิธีการลงนาม  (ภาพกิจกรรม)
Comments