13 ม.ค. 64 "อาชีวยกกำลัง2"

โพสต์14 ม.ค. 2564 19:20โดยnanthana tadsana


        วันที่ 13 มกราคม 2564 ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เป็นประธานร่วมพิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลง (MOU) ทางวิชาการร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพสตึก ณ ห้องประชุมพองาม อาคารคำชมรักษ์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เป็นประธานร่วมพิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลง (MOU) ทางวิชาการร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพสตึก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษาของไทยให้มีความเท่าเทียมต่อนานาประเทศพร้อมทั้งเป็นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้านวิชาชีพสนับสนุนนโยบายอาชีวศึกษายกกำลัง 2 เพื่อขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาที่เน้นการผลิตและกำลังคน ซึ่งเป็นการสร้างคุณภาพอาชีวศึกษา
         มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยสร้างอาชีพใหม่ให้กับนักเรียน นักศึกษา รองรับผู้เรียนที่จบการศึกษาของอาชีวศึกษามีงานทำ 100% และการดำเนินครั้งนี้วิทยาลัยการอาชีพสตึกได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 และเขต 33 ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตสตึกและโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตชุมพลบุรี 11 แห่งดังต่อไปนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ,โรงเรียนสตึก, โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ,โรงเรียนแคนดงพิทยาคม, โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม, โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม, โรงเรียนดงพลองพิทยาคม, โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา, โรงเรียนสะแกพิทยาคม, โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ และโรงเรียนเมืองบัววิทยา (ภาพกิจกรรม)แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32
Comments