13 ม.ค. 64 "รางวัลพระพฤหัสบดี"

โพสต์17 ม.ค. 2564 19:51โดยnanthana tadsana   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2564 18:03 ]


        วันที่ 13 มกราคม 2564 ที่สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ผู้มีคุณูปการ และหน่วยงาน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน โดยให้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2563 ประเภทบุคคล จำนวน 612 รางวัล และประเภทหน่วยงาน จำนวน 61 รางวัล รวมจำนวนทั้งสิ้น 673 รางวัล รับเงินรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563 
        ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2563 ประเภทหน่วยงาน และมีบุคลากรในสังกัดได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆดังต่อไปนี้ ประเภทบุคคล ครูและคณาจารย์ นางอัจฉรา วงศ์อามาตรย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม นางมนัญชยา แกกูล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม นางสาวพิทยา พันธะไชย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก ผู้ปฏิบัติงานด้านศึกษา นางพันทิพา สวาสุ ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา นายกิติศักดิ์ ไทวะกีรติ ผู้อำนวยการ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม. (ภาพกิจกรรม)แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32
Comments