13 ม.ค. 64 "การรับนักเรียน"

โพสต์14 ม.ค. 2564 19:35โดยnanthana tadsana


        วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไชยมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 บุรีรัมย์ ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 32 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 และเห็นชอบคำสั่งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนของโรงเรียนในสังกัด โดยมีคณะกรรมการรับนักเรียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อกำหนดแนวทางในการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย. (ภาพกิจกรรม)แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32
Comments