13 มีนาคม 2561 " ความคาดหวังของโรงเรียนที่มีต่อพระสอนศีลธรรม"

โพสต์22 มี.ค. 2561 00:47โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

วันนี้ ( 13 มีนาคม 2561 ) เวลา 13.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 (บุรีรัมย์) ถวายข้อมูลการทำบันทึกข้อตกลงและความคาดหวังของโรงเรียนที่มีต่อพระสอนศีลธรรมในโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ชั้น 2 วิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ภาพกิจกรรม)
Comments