13 มีนาคม 2561 " โครงการอบรมสมาธิพัฒนาจิตฯ "

โพสต์22 มี.ค. 2561 00:44โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เปิดโครงการอบรมสมาธิพัฒนาจิต ใช้หลักสูตรชินสาสมาธิ เสริมสร้างพลังจิตพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเป็นผู้นำขยายผ
วันนี้ (13 มีนาคม 2561 ) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประธานเปิดโครงการอบรมสมาธิพัฒนาจิตบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งผอ.สพม.เขต 32 กล่าวว่า โรงเรียนวิถีพุทธเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนโดยองค์รวม ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านมุมมองชีวิต ด้วยปัญญาความคิดที่เฉลียวฉลาด รู้เท่าทัน และด้านการดำเนินชีวิตอื่นๆ เน้นการกิน อยู่ ดู ฟัง เป็นวิถีชีวิตที่เป็นธรรมชาติ เป็นการดำรงชีวิตที่ถูกต้องและเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยใช้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน และการบริหารจัดการในโรงเรียน การอบรมครั้งนี้ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ ให้บุคลากรในสังกัดจึงได้จัดให้มีโครงการเพื่อเสริมสร้างพลังจิต ตามหลักสูตรชินสาสมาธิ1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้มาฝึกปฏิบัติสมาธิตามหลักสูตรได้ภายในระยะเวลา 1 วัน จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 72 คน มีการฝึกภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยสถานศึกษาในสังกัดได้เข้าร่วมโครงการครบทั้ง 66 แห่ง ( คลิกชมภาพเพิ่มเติม ) https://drive.google.com/drive/folders/1wzIfmK6BvW6XlACIPGKCSqp0Zrgv3wZG?usp=sharing  (ภาพกิจกรรม)
Comments