12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม จัดกิจกรรม Open House & TPK FAIR ๒๐๒๐

โพสต์13 ก.พ. 2563 00:02โดยสกุณา โสดาปัดชา


วันนี้ ( 12 ก.พ. 63 ) โรงเรียนถนนหักพิทยาคม จัดกิจกรรม Open House & TPK FAIR ๒๐๒๐ เปิดโลกวิชาการ สานฝันก้าวทันยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 ได้รับเกียรติจากนายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานพิธีเปิดงาน นางอารีย์ อุไรรัมย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนถนนหักพิทยาคม ในนามของคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน กล่าวรายงาน . นายรณชัย สุขสมบูรณ์ กล่าวว่า ขอชื่นชมโรงเรียนถนนหักพิทยาคม จัดการศึกษาตามศักยภาพของนักเรียน ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานศึกษาชาติ โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการมีส่วนร่วมกับชุมชน พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ . ด้าน นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนถนนหักพิทยาคม กล่าวว่า การจัดงาน Open House & TPK FAIR 2020 เปิดโลกวิชาการสานฝันก้าวทันยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การแสดงผลงานคุณครู ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการศึกษาทางเลือก เพื่อแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และม.3 โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 12 โรงเรียน “ การจัดงานครั้งนี้ เป็นลานแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และบุคคลผู้สนใจอย่างหลากหลาย พัฒนาทักษะชีวิตและ การศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน พัฒนาทักษะชีวิต และการศึกษาทางเลือก หลักสูตรทวิศึกษา หลักสูตรทางเลือกเพื่ออาชีพ ได้แก่หลักสูตรมวยไทย หลักสูตรนวดไทย และหลักสูตรตัดผมและอื่นๆ (ภาพกิจกรรม)
Comments