11 ธันวาคม 2562 "การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2562"

โพสต์12 ธ.ค. 2562 00:33โดยสกุณา โสดาปัดชา


    เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2562 โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มงานและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนนางรองพิทยาคม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ . ก่อนระเบียบวาระการประชุม นายรณชัย สุขสมบูรณ์ มอบโล่โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ เพื่อรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2562 เพื่อพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษาแนวพุทธแก่โรงเรียนอื่นต่อไป โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้รับคัดเลือกได้แก่ โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา . มอบโล่เกียรติคุณจากสำนักคณะธรรมยุตจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อแสดงว่าเป็นสำนักศาสนศึกษาดีเด่น แผนกธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสตึก โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ และโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 3. มอบเกียรติบัตร “โรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Active Learning” ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ โรงเรียนนางรองพิทยาคม . มอบเกียรติบัตร “สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น” ประจาปีการศึกษา 2562 ในระดับมณฑลทหารบกที่ 26 ให้แก่ โรงเรียนนางรองพิทยาคม . มอบเกียรติบัตร โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 และการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ เป็นสถานศึกษาต้นแบบ “สถานศึกษาปลอดบุหรี่” ประจาปี 2562 ตามที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้ดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา และขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำปี 2562 ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการป้องกันนักสูบหน้าใหม่และการควบคุมยาสูบในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม นั้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้จัดทำเกียรติบัตรเพื่อมอบให้สถานศึกษา โดยมีรายการดังต่อไปนี้ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ปีการศึกษา 2561 ระดับเงิน ดีเด่น 1. โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม 2. โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 3. โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 4. โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 5. โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 6. โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 7. โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 8. โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก . การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ เป็นสถานศึกษาต้นแบบ “สถานศึกษาปลอดบุหรี่” ประจำปี 2562 1. โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 2. โรงเรียนปะคำพิทยาคม3. โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม4. โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม5. โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม 6. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ . มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้บุคคลที่ดำเนินการดีเด่นด้านป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 แก่ นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผอ.รร.กระสังพิทยาคม . มอบเกียรติบัตรจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจาปี พ.ศ.2562 แก่ นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผอ.รร.กระสังพิทยาคม (ภาพกิจกรรม)
Comments