7 ธันวาคม 2561โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โพสต์11 ธ.ค. 2561 19:22โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ (7 ธันวาคม 2561 ) ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครูโดยกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนครบทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านทาง Conference ในช่วงเวลา 11.00 – 12.00 น. รับชมการมอบหมายนโยบายกระทรวงศึกษาธิการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเวลา 13.00 - 14.00 น. การนำนโยบายสู่การปฏิบัติของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ที่มีขอบข่ายสาระเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน งานธุรการ งานพัสดุ งานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้การพัฒนาอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ประกอบด้วยธุรการโรงเรียน จำนวน 66 รวมทั้งสิ้น 66 คน ระยะเวลาการประชุม 1 วัน คณะวิทยากรจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพม.32 (บุรีรัมย์) (ภาพกิจกรรม)

Comments