11 ส.ค. 63 "รู้รักษ์ภาษาไทย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีอาเซียน " 2563

โพสต์2 พ.ย. 2563 20:12โดยnanthana tadsana   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2563 23:21 ]


        วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ที่โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ในหัวข้อ "รู้รักษ์ภาษาไทย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีอาเซียน " ปีการศึกษา 2563 ผอ.สพม.เขต32 กล่าวว่า รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ในหัวข้อ "รู้รักษ์ภาษาไทย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีอาเซียน " ปีการศึกษา 2563  ขอชื่นชม ยินดีต่อคณะกรรมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่ากลุ่มสาระ คณะครูทุกท่านได้เล็งเห็นความสำคัญเป็นอย่างมาก ด้วยในปัจจุบันมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นบนโลกของเราอย่างมากมาย และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนทุกคนควรได้รู้เท่ทันการเปลี่ยนแปลงเช่นกันซึ่งสิ่งสำคัญสุดก็คือ นักเรียนต้องรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว ศึกษาค้นคว้าอย่างมีเหตุผล นอกจากนี้ยังต้องได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง จึงจะทำให้เกิดความรู้ ความชำนาญ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจัดงานในครั้งนี้ ขอให้การจัดกิกรรมในวันนี้สำเร็จลุล่งไปด้วยดี. (ภาพกิจกรรม)แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/ssbr32/
Comments