11 ส.ค. 63 "การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก"

โพสต์2 พ.ย. 2563 20:14โดยnanthana tadsana   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2563 22:45 ]


เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมโครงการส่งน้ำลำนางรอง เขื่อนลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพม.32
.
โดยมีวัตถุประสงค์ให้โรงเรียนมัธยมขนาดเล็กในสังกัด ได้มีแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษา และแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อเตรียมพร้อมสู่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2560 (ปรับปรุง พ.ศ.2562)
คณะวิทยากรจากและดำเนินการจัดประชุมโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 กลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพม.32 จำนวน 33 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูหัวหน้างานวิชาการ รวมจำนวน 99 คน (ภาพกิจกรรม)
Comments