11 พฤศจิกายน 62 "สองห้องพิทยาคม" รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ4

โพสต์13 พ.ย. 2562 18:31โดยสกุณา โสดาปัดชา


    การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ4 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมให้ข้อมูลของสถานศึกษา( โรงเรียนสองห้องพิทยาคม ) ที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4(2559-2563)) สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป ทั้งนี้คณะผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ร่วมให้ข้อมูล (ภาพกิจกรรม)

Comments