11 มิถุนายน 2561 สพม.32 " องค์กรสู่มาตรฐานสากล "

โพสต์10 ก.ค. 2561 20:19โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

“ การลูกเสือมีส่วนสำคัญยิ่งในการ สร้างความ มั่นคงของบ้านเมืองเพราะเป็นงานที่มุ่งจะสร้างคนให้ดีและสร้างสังคมให้เรียบร้อยเป็นปึกแผ่น การฝึกหัดอบรมตามแบบอย่างอันถูกต้อง ครบถ้วนของลูกเสือนั้นเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ในการที่จะทำให้เยาวชนมีความเข้มแข็ง ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรู้ รู้จักใช้ความรู้ มีความคิด และมีวินัยที่ดี สามารถเป็นที่พึ่งของตนเองและของผู้อื่นได้โดยแท้จริง ผู้ใดก็ตามที่น้อมนำเอาวิธีการของลูกเสือ ไปใช้ในกิจการงานอื่นๆ ย่อมจะได้ประโยชน์อย่างกว้างขวางออกไปด้วยกันทั้งนั้น เพราะการงานต่าง ๆ จะมีประ สิทธิภาพ ” พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับลูกเสือ วันนี้ ( 11 มิถุนายน 2561 ) เวลา 08.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) นางปติมา กาญจนากาศ รองผอ.สพม.เขต 32 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สพม.32 ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมสุนทรียสนทนา ผอ.สพม.แจ้งให้บุคลากรและผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่มาร่วมเข้าแถวดูแลโรงอาหารของโรงเรียนทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากอาหารกลางวันอย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้รียนเรียนอย่างมีความสุข ภาพกิจกรรม
Comments