11 มิถุนายน 2561 สพม.32 "โครงการพัฒนาทักษะลูกเสือ ฯ"

โพสต์10 ก.ค. 2561 20:31โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

วันนี้ ( 11 มิถุนายน 2561 ) เวลา 09.00 น นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะลูกเสือและทบทวนความรู้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โดยนายชาตรี อัครสุขบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ประธานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะลูกเสือและทบทวนความรู้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ รับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี มีความรู้ ความเข้าใจในจุดหมาย วัตถุประสงค์และวิธีการในการฝึกอบรมเยาวชนแบบใหม่ตามแนวของสำนักงานลูกเสือโลก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์ของคณะการรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนฝึกวิชาลุกเสือ – เนตรนารี ทำหน้าที่บริหารกิจการลูกเสือในกลุ่มหรือกองลูกเสือโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และหัวหน้าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิทยากรโดยผู้บริหารสถานศึกษา ครู โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32   ภาพกิจกรรม
Comments