11 กรกฎาคม 2561 สพม.32 " องค์กรสู่มาตรฐานสากล"

โพสต์11 ก.ค. 2561 19:43โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์


ผู้ฉลาดย่อมรู้ธรรมชาติของเด็ก ว่าเด็กวัยใด ลักษณะใด ชอบฝึกหัดอบรมแบบใด เขาย่อมสังเกตทราบว่า เด็กวัยหนึ่งต้องหัด ต้องประคับประคองให้ทำ จึงจะได้ผล อีกวัยหนึ่งต้องเคี่ยวเข็ญ ต้องบังคับต้องกวดขันให้ทำจึงจะได้ผล อีกวัยหนึ่ง ต้องแสดงเหตุผลผิดชอบชั่วดีให้เห็นก่อน เพื่อชักนำให้ทำ จึงจะได้ผล แต่ไม่ว่าจะสอนเด็กวัยใดลักษณะใด ผู้สอนจะต้องลง มือประพฤติเป็นตัวอย่างด้วยตนเองให้ได้เห็นได้ดูอยู่ตลอดเวลา โดยไม่ละเลยความประพฤติปฎิบัติที่ต้องการจะให้เกิดมีใน ตัวเด็ก เป็นอันขาด ไม่ว่าจะเป็นข้อปฎิบัติเล็กน้อยปลีกย่อยเพียงใด... พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 21 มิถุนายน 2522 วันนี้ 
( 11 กรกฎาคม 2561 )เวลา 08.30 น บุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เคารพธงชาติไทย สวดมนต์ 
ร่วมกิจกรรมสุนทรียสนทนา   ภาพกิจกรรม
Comments