11 กรกฎาคม 2561 การบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน

โพสต์11 ก.ค. 2561 19:46โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

วันนี้ ( 11 กรกฎาคม 2561 ) เวลา 09.00 น ที่ห้องประชุมโรงเรียนภัทรบพิตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา พิธีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางการศึกษา และส่งมอบอุปกรณ์กระจ่ายสัญญาณ Access Point Meraki MR23 และอุปกรณ์ต่อพ่วงมูลค่ากว่า 7 แสนบาท ความร่วมมือของทั้ง 3 หน่วยงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสนับสนุนขกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 32 ทั้ง 5 กลยุทธ์ ขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ และนำผลไปสู่ผู้เรียนเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษา ดังวิสัยทัศน์ของ สพม.32 ที่ว่า “ องค์กรยุคใหม่ สร้างเด็กไทยสูสากล ” โดย นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประธานพิธีเปิดการอบรม ว่าที่ พ.ต.ดร.สุพจน์ ธนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร ประธานศูนย์ ICT ต้นแบบโรงเรียนในฝันประจำจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงานโครงการ นายบรรลุ ช่อชู ครู คศ.3 เลขานุการศูนย์ ICT กล่าวว่า การบรรยายพิเศษหัวข้อ “การบริหารจัดการระบบเครือข่ายในสถานศึกษา” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นับเป็นเป็นกิจกรรมโครงการต้นแบบที่ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายสนับสนุนโรงเรียนในภาคเอกชน การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา วิทยากรโดย คุณศาสตรา ผลากอง ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญระบบเครือข่าย บ.Cisco Thailand แนะนำระบบการใช้งานระบบเครือข่ายของโรงเรียนภัทรบพิตร ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บ.Cisco Thailand และ หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้มอบทุนและติดตั้งระบบบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย ) จำกัด ที่ได้มอบและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ในระบบบริหารจัดการระบบเครือข่าย ( wifi หรือ Access Point Cisco Meraki) รูปแบบอบรมเป็นปฏิบัติการและดูการสาธิตจริง (Demo) กลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน (Admin) เพื่อให้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนต่อไป   ภาพกิจกรรม
Comments