10 ตุลาคม 2561 สพม.32 " ประชุมคณะกรรมการติดตาม ฯ "

โพสต์15 ต.ค. 2561 20:10โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
ในวันนี้ ( 10 ตุลาคม 2561) เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมไชยมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยกลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยกลุ่มนโยบายและแผน นำเสนอสรุปภาพรวมการดำเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มนิเทศ และติดตามประเมินผล รายงานผลการดำเนินงานด้านวิชาการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รายงานผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล รายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายงานผลการดำเนินงานด้าน ICT กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรฯ ทั้งนี้ที่ประชุมได้รับข้ออเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ในการขับเคลื่อนการศึกษาของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ในปีงบประมาณ 2562 .   ภาพกิจกรรม
Comments