10 เมษายน 2563 "ประชุมทางไกล ผอ.สพท. ทั่วประเทศ "

โพสต์3 มิ.ย. 2563 19:59โดยPhakpoom Phatchanee

วันนี้ ( 10 เมษายน 2563 ) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป โดย นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไชยมงคล สพม.32 . ซึ่งมีระเบียบวาระการขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED (สนก.),การขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED (สนก.) ,การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (สนผ.) ,มติ ครม.เรื่อง การเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 (สนผ.) ,การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (สนผ.) ,ข้อมูล BIG DATA (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562) (สนผ.) ,การใช้เครือข่ายและสัญญาณ ระบบ Internet ของโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนแบบทางไกล (สทร.) ,ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 (สทศ.) ,การเตรียมความพร้อมสาหรับครูในเรื่องการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (สพก.) ,ความก้าวหน้าในการดาเนินงานพื้นที่นวัตกรรม (สบน.) , โรงเรียนนักจิตวิทยา (ฉก.ชน.) และโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (สกก.)   (ภาพกิจกรรม)
Comments