10 ก.พ. 64 "ลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์"

โพสต์14 ก.พ. 2564 18:04โดยnanthana tadsana


        วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 13.30 น. ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานในพิธีจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือรู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่นมีจิตสาธารณะตามคำปฏิญาณของลูกเสือ 
        โดยมี นางพันทิพา สวาสุ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 32 ในนามคณะกรรมการจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อสืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ใช้วัดธรรมธีราราม ซึ่ง มีความสะอาด ร่มรื่น เหมาะแก่การประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชนทั่วไป สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือ รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่นมีจิตสาธารณะ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาลูกเสีอ ลูกเสีอ เนตรนารี บุคลากรทางการศึกษา มีลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 130 คน. (ภาพกิจกรรม)แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32
Comments