08 มิ.ย.61 ห้วยราชพิทยาคม " รับการประเมินTO BE NUMBER ONEดีเด่นระดับประเทศ "

โพสต์10 ก.ค. 2561 20:15โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม รับการประเมินประเภทดีเด่นระดับประเทศ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทดีเด่นระดับประเทศ ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม วันนี้(08 มิ.ย.61) ที่หอประชุมโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) กล่าวต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประเภทดีเด่นระดับประเทศ ประกอบด้วยนางสายพิรุณ น้อยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย /นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงแรงงาน /พ.ต.ท.หญิง รุ่งนภา ประสานพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ ในโอกาสลงพื้นที่โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE โดยใช้กลวิธี เด็กทำ ผู้ใหญ่หนุน ยึดวัยรุ่นเป็นศูนย์กลาง สร้างกระแสการแสดงพลังอย่างถูกต้องโดยไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่วัยรุ่นและเยาวชน สามารถสร้างความเข้มแข็งในการต่อต้านและป้องกันปัญหายาเสพติด พัฒนาศักยภาพสมาชิก และชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทให้มีความเข้มแข็ง สู่การเป็นชมรมต้นแบบในปี 2561 ภาพกิจกรรม
Comments