07 มิ.ย.61ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ประเมินประเภทดีเด่นฯ

โพสต์10 ก.ค. 2561 20:10โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประเภทดีเด่นระดับประเทศ ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” จังหวัดบุรีรัมย์ วันนี้(07 มิ.ย.61) ที่หอประชุม ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประเภทดีเด่นระดับประเทศ ประกอบด้วยนางสายพิรุณ น้อยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย /นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงแรงงาน /พ.ต.ท.หญิง รุ่งนภา ประสานพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้น้อมนำพระปณิธานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาดำเนินการอย่างมุ่งมั่นตลอด 15 ปีที่ผ่านมา โดยใช้กลวิธี เด็กทำ ผู้ใหญ่หนุน ยึดวัยรุ่นเป็นศูนย์กลาง สร้างกระแสการแสดงพลังอย่างถูกต้องโดยไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิจให้แก่วัยรุ่นและเยาวชน สามารถสร้างความเข้มแข็งในการต่อต้านและป้องกันปัญหายาเสพติด พัฒนาศักยภาพสมาชิก และชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทให้มีความเข้มแข็ง สู่การเป็นชมรมต้นแบบในปี 2561 ทั้งนี้ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่การประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
Comments