ข่าวกิจกรรม การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร19 มกราคม 2563 สพม.32 ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

โพสต์โดยสกุณา โสดาปัดชาวันที่ 19 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม ศรีสว่างรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 17 (17th IJSO) รอบที่ 1 โดยมีนักเรียนสมัครเข้าร่วมสอบคัดเลือก จากโรงเรียนในสังกัด 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ โรงเรียนนางรอง โรงเรียน ลำปลายมาศ และโรงเรียนพุทไธสง รวมจำนวน 71 คน ซึ่งในการสอบคัดเลือกครั้งนี้นักเรียนสอบใน 5 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี และวิชาชีววิทยา และสอวน.จะประกาศผลการสอบคัดเลือกต่อไป (ภาพกิจกรรม)

18 มกราคม 2563 สพม.32 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ

โพสต์โดยสกุณา โสดาปัดชา   [ อัปเดต ]18 มกราคม วันยุทธหัตถี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด 
ถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และกล่าวคำถวายราชสดุดีด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงตรากตรำพระวรกายและพระสติปัญญาในการเสริมสร้างความมั่นคงเข้มแข็งแก่ชาติไทยในอดีตกาล ส่งผลให้เกิดความสงบสุข และเกียรติภูมิอันยิ่งใหญ่จนถึงปัจจุบัน การทรงชนะศึกยุทธหัตถีต่อพระมหาอุปราชาในปีพุทธศักราช ๒๑๓๕ นับเป็นพระวีรกรรมครั้งสำคัญ เป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของชาติไทย ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ พนักงาน เจ้าหน้าที่ จิตอาสา และประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 18 มกราคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (ภาพกิจกรรม)

17 มกราคม 2563 สพม.32 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับหัวหน้าสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

โพสต์โดยสกุณา โสดาปัดชาสพม.32 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับหัวหน้าสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
วันที่ 17 มกราคม 2563 ว่าที่พันตรีสุพจน์ ธนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดสอบ O-NET ศูนย์สอบ สพม.32 กับสนามสอบ ทั้ง 14 สนาม ซึ่งประกอบด้วยประธานสนามสอบ 14 ท่าน รองประธานสนามสอบ 14 ท่าน เลขาฯสนามสอบ 14 ท่าน ตัวแทนศุนย์สอบ 28 ท่าน และเจ้าหน้าที่การเงินพร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ รวม 71 ท่าน โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นางสุเนตร พรอมตตระกูล และนายภาณุวัชร ปุรณะศิริ เป็นผู้ชี้แจงในครั้งนี้ (ภาพกิจกรรม)

17 มกราคม 2563 สพม.32 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ

โพสต์โดยสกุณา โสดาปัดชาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ในการปกครองอาณาจักรไทยให้เจริญรุ่งเรื่องหลายด้าน อาทิ ด้านการทหาร ทรงแผ่พระราชอาณาจักรไทยอย่างกว้างขวาง, ด้านการปกครอง ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูก ทรงให้คำแนะนำสั่งสอน ทรงใกล้ชิดดั่งบิดาและบุตร ,ด้านศาล ทรงพระราชทานความยุติธรรม ทรงใส่ใจในทุกข์สุขของประชาชน มีกระดิ่งให้ประชาชนลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ได้ทุกเวลา, ด้านวรรณคดี ทรงประดิษฐ์อักษรไทย อันเป็นรากฐานของหนังสือไทย, ด้านศาสนา พระองค์ทรงเลื่อมใสศรัทธา ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก และด้านการทำนุ บำรุงบ้านเมือง ทรงสนับสนุนด้านการค้าและการพาณิชย์ ทรงยกเลิกจังกอบให้กรรมสิทธิ์ที่ดินทำกินแก่ประชาชน ทรงกระชับมิตรกับดินแดนต่างๆ ทั้งที่ใกล้เคียงและห่างไกล ทรงให้ความสำคัญทางพระพุทธศาสนา สนับสนุนการเผยแพร่หลักธรรม และสร้าง ศาสนวัตถุและที่สำคัญได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย หรือลายสื่อไทย ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความเป็นอารยชนของอาณาจักรสุโขทัย  วันที่(17 ม.ค. 63) ณ ลานพระบรมราชาอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อ.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (ภาพกิจกรรม)

16 มกราคม 2563 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ "วันครู"

โพสต์โดยสกุณา โสดาปัดชา"โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย”
วันนี้ (16 ม.ค. 63) ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์จัดงานพิธีวันครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานประกอบพิธีเนื่องในวันครู ประจำปี 2563 จัดขึ้นเป็นปีที่ 64 กล่าวรายงานโดยสมศักดิ์ ชอบธรรมดี ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ตลอดทั้งสร้างความตระหนักให้สังคมได้รับรู้ถึงบทบาทของครูและให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และส่งเสริมให้ประชาชน ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษาเห็นความสำคัญและระลึกถึงพระคุณครู

กิจกรรมประกอบด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ครูผู้วายชนม์โดยพระสงฆ์ 9 รูป /การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันครู พ.ศ.2563 /การสวดคำฉันท์ทำนองสรภัณญะเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์/ การกล่าวคำปฏิญาณตน /ยืนสงบนิ่งเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ผู้ล่วงลับ/การแสดงมุทิตาจิตคารวะครูอาวุโสนอกประจำกาการโดยมอบพวงมาลัย

ในโอกาสนี้ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัล(Best Practic)การศึกษาปฐมวัยดีเด่น /รางวัล IQA AWARDS ประจำปีการศึกษา 2562ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษยอดเยี่ยม/รางวัลครูขวัญศิษย์ ในมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 3 /รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข/รางวัลครูดีของแผ่นดิน/รางวัลคุรุสภา ระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่/รางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/รางวัลคุณูปการเข็มกลับพระพฤหัสบดี/รางวัลโรงเรียนต้นแบบ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกาของจังหวัดบุรีรัมย์/รางวัลสถานศึกษาที่มีรูปแบบแนวทางการพัฒนาตามโครงการ TFE (Teams For Education)ระดับยอดเยี่ยม/รางวัลความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ 69/รางวัลความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ /รางวัลชนะเลิศการแข่งขันงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ /รางวัลครูดีศรีเอกชน และรางวัลเข็มกลัดพระพฤหัสบดี พร้อมโล่ รวม 132 รางวัล (ภาพกิจกรรม)

16 มกราคม 2563 ผอ.สพม.32 "ร่วมชมการแข่งขันกีฬาประเพณีวันครู" ปี พ.ศ. 2563 อำเภอลำปลายมาศ

โพสต์โดยสกุณา โสดาปัดชาวันนี้ ( 16 มกราคม 2563) เวลา 14.00 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมชมการแข่งขันกีฬาประเพณีวันครู ปี พ.ศ. 2563 อำเภอลำปลายมาศ โดยมี นายไพศาล สังกะเพศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ ณ สนามโรงเรียนลำปลายมาศ (ภาพกิจกรรม)

16 มกราคม 2563 " วันครู ปี 2563 อำเภอหนองกี่ "

โพสต์โดยสกุณา โสดาปัดชา"วันครู" เหล่าลูกศิษย์อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมใจระลึกจัดพิธีไหว้ครู ในวันที่ 16 ม.ค. ครูอาวุโส วัย91 ปี ร่วมงาน
วันนี้ ( 16 มกราคม 2563) เวลา 09.00 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประธานในพิธีงานวันครู ปี พ.ศ. 2563 อำเภอหนองกี่ มอบของที่ระลึกแก่ครูผู้นำในการประกอบพิธีบูชาบูรพาจารย์ ทั้ง 3 ท่านพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้รับรางวัล
    ทั้งนี้กิจกรรมประกอบด้วยประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย- พิธีกรฝ่ายสงฆ์ นำอาราธนาศีล- พระสงฆ์ให้ศีล เจริญพระพุทธมนต์- พิธีกรเชิญผู้มีเกียรติถวาย ภัตตาหาร จตุปัจจัย และเครื่องไทยธรรม- พระสงฆ์อนุโมทนา อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ โดย นายชาตรี อัครสุขบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม- ครูอาวุโสนอกประจำการ (นายจักรกฤษณ์ ฤทธิรณ อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนอนุบาลหนองกี่) กล่าวนำสวดฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ (วสันตติลกฉันท์) พิธีกรเชิญผู้ร่วมงานยืนสงบนิ่ง 1 นาที เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์- ครูอาวุโสประจำการ (นายธวัช แพงไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง รักษาการ นายกสมาคมผู้บริหาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอหนองกี่) นำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณตน (ภาพกิจกรรม)

15 มกราคม 2563 สพม.32 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

โพสต์โดยสกุณา โสดาปัดชา   [ อัปเดต ]สพม.32 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
    วันนี้ ( 15 มค 2563 ) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ อาคารมัธยมศึกษา 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและนายภาณุวัชร ปุรณะศิริ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน
    ทั้งนี้มีคณะกรรมการร่วมประชุม จำนวน 65 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการประสานงานการจัดสอบ คณะทำงานรับ-ส่ง เก็บรักษาแบบทดสอบ กระดาษคำตอบและอุปกรณ์การสอบ คณะทำงานจัดทำข้อมูลโรงเรียน คณะทำงานฝ่ายการเงิน คณะทำงานสรุปและรายงานผล คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ และคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ภาพกิจกรรม)

15 มกราคม 2563 พบผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม

โพสต์14 ม.ค. 2563 22:25โดยสกุณา โสดาปัดชาวันนี้ (15 มกราคม 2563 ) เวลา 07.35 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ร่วมกิจกรรมรับนักเรียน/กิจกรรมหน้าเสาธง และพบผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม เพื่อติดตามนโยบาย No Child left Behind ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง ปีที่ 3
พร้อมมอบเกียรติแก่คณะครู นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ทั้งนี้ได้แนะแนวการดำเนินชีวิตและการศึกษาต่อแก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาพกิจกรรม)

14 มกราคม 2563 ผอ.สพม.32 ลงพื้นที่โรงเรียนกลันทาพิทยาคม

โพสต์14 ม.ค. 2563 01:07โดยสกุณา โสดาปัดชาผอ.สพม.32 ลงพื้นที่โรงเรียนกลันทาพิทยาคม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ร่วมตรวจแถวนักเรียน ติดตามนโยบาย ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง ปีที่ 3 ย้ำผู้บริหาร คณะครูใช้นโยบาย 4 ข้อ อย่างเข้ม วันนี้ (14 มกราคม 2563) เวลา 07.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) กล่าว วันนี้มาร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนกลันทาพิทยาคม เพื่อติดตามนโยบาย No Child left Behind ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง ปีที่ 3 ได้เน้นย้ำผู้บริหาร คณะครูนำนโยบาย 4 ข้อ เช่น การให้การบ้านนักเรียน ให้การบ้านที่มีคุณภาพ นักเรียนจะได้มีเวลาค้นคว้าหรือเวลาอ่านหนังสือมากขึ้น ทบทวนบทเรียน มีเวลาในการช่วยทำงานบ้านของครอบครัว (ภาพกิจกรรม)

1-10 of 929