ข่าวกิจกรรม


" เปิดบ้านพลับพลาชัย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน "

โพสต์โดยนายศุภกฤษ์ พุทธานุ


โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม สพม.32 จัด “ มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านพลับพลาชัย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน ” ก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง และยั่งยืนในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม สพม.32 จัด “ มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านพลับพลาชัย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน ” ก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง และยั่งยืนในปีการศึกษา 2562 วันนี้ ( 21 กุมภาพันธ์ 2562 ) เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมโรงเรียนพลับลาชัยพิทยาคม อ.พลับพลาชัย นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประธานเปิดงาน “มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านพลับพลาชัย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน ” ต่อจากการดำเนินงานใน “มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านพลับพลาชัย สู่มิติใหม่ 2018 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ” โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตบริการ คณะครู บุคลากร นักเรียนและชุมชนจากทุกภาคส่วนร่วมต้อนรับและร่วมงานกิจกรรมในครั้งนี้ นายณัฐธ์พงษ์ วิโสรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม กล่าวว่า ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมด้วยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการ “ รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างมีความสุข” ภายใต้ นโยบาย “ มัธยมศึกษา โซ่ข้อกลาง สร้างคนดีมีปัญญา ” และได้ยึดหลักตามแนวคิด “ No Child Left Behind. “ ไม่มีเด็กคนใด ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจุดเปลี่ยนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยกิจกรรมต่าง ๆในปีการศึกษา 2562 วันนี้ ( 21 กุมภาพันธ์ 2562 ) เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมโรงเรียนพลับลาชัยพิทยาคม อ.พลับพลาชัย นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประธานเปิดงาน “มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านพลับพลาชัย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน ” ต่อจากการดำเนินงานใน “มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านพลับพลาชัย สู่มิติใหม่ 2018 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ” นายณัฐธ์พงษ์ วิโสรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม กล่าวว่า ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมด้วยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการ “ รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างมีความสุข” ภายใต้ นโยบาย “ มัธยมศึกษา โซ่ข้อกลาง สร้างคนดีมีปัญญา ” และได้ยึดหลักตามแนวคิด “ No Child Left Behind. “ ไม่มีเด็กคนใด ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ”ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจุดเปลี่ยนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยกิจกรรมต่าง ๆในปีการศึกษา 2562 การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตบริการ และได้รับความร่วมมือจากคณะครู บุคลากร นักเรียนและชุมชนจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี (ภาพกิจกรรม)

" ความร่วมมือ การจัดหาโลหิต "

โพสต์โดยนายศุภกฤษ์ พุทธานุ


วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2562 ) เวลา 10.30 น นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 (บุรีรัมย์) เข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการบริจาคโลหิต เพื่อให้โรงพยาบาลในจังหวัดรับบริจาคโลหิต ที่เพียงพอต่อการรักษาพยาบาล ณ ห้องประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 

" พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 8/2562 "

โพสต์โดยนายศุภกฤษ์ พุทธานุ


เช้าวันนี้ ( 20 กุมภาพันธ์ 2562 ) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัด ร่วมรับฟังรายการ “ พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตร์พระราชา กองทุนส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สาขาการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานและเศรษฐกิจในอนาคต เลขาธิการพบเพื่อนครู ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา พุธเช้า ข่าวโรงเรียนสัญจร ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนนำ Technology Digital มาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียน มีการสอนหลักสูตรใหม่ที่เรียกว่า “ วิชาวิทยาการคำนวณ ” การใช้โปรแกรม Kidbright เพื่อให้นักเรียนมีการคิดแบบเป็นระบบขั้นตอน นวัตกรและผลงานที่เกิดจากวิชาวิทยาการคำนวณ ซึ่งนักเรียนได้พัฒนาเป็นผลงาน โครงงานระบบเตือนภัยจากก๊าซพิษในรถยนต์ (ภาพกิจกรรม)

" วันมาฆบูชา "

โพสต์19 ก.พ. 2562 19:06โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32


ผอ.สพม.32 นำบุคลากรทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นำบุคลากรในสังกัดทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 เพื่อสืบทอดประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนา ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่วัดกลาง (พระอารามหลวง) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 โดยมี นายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในพิธี วันมาฆบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งกล่าวถึงหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตของตนให้ผ่องใส เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งมวล วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญของชาวพุทธ "มาฆบูชา" หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือน 3ตามปฏิทินจันทรคติของไทย วันมาฆบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เนื่องจากมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาต โดยในวันดังกล่าวมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระสงฆ์สาวก 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง พระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ดังนั้น จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" หรือวันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4 โดยในวันนี้ในช่วงค่ำพุทธศาสนิกชนจะประกอบพิธีต่าง ๆ เช่น การตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เป็นต้น เพื่อบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัย (ภาพกิจกรรม)

การเลือกตั้ง : ความสำคัญการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

โพสต์18 ก.พ. 2562 00:04โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32


วันนี้ ( 18 กุมภาพันธ์ 2562 ) เวลา 08.30 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคคลากรในสังกัด สพม.32 ชมการชี้แจงภารกิจของ สพฐ. เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้กิจกรรม “ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย ” เดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูและนักเรียน สามารถศึกษาคู่มือจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นแนวทางการดำเนินงานและนำเผยแพร่ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการ ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันนที่ 24 มีนาคม 2562 (ภาพกิจกรรม)

" 1 เสียง เพื่อการพัฒนา"

โพสต์18 ก.พ. 2562 00:01โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32


วันนี้ ( 18 กุมภาพันธ์ 2562 ) เวลา 08.30 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พบบุคลากรในสังกัด สพม.32 หลังกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เคารพธงชาติ ทั้งนี้ได้ชี้แจงทำความเข้าใจถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันนที่ 24 มีนาคม 2562 (มีคลิป) https://youtu.be/47l21Rq4x3I (ภาพกิจกรรม)

" สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จ.บุรีรัมย์ "

โพสต์17 ก.พ. 2562 23:59โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32


เมื่อเวลา 09.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ โดย พลเอกชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประธานในพิธี นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวรายงาน (ภาพกิจกรรม)

" องค์กรสู่มาตรฐานสากล "

โพสต์17 ก.พ. 2562 23:56โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32


วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2562 ) เวลา 08.30 น. บุคลากรในสังกัด สพม.32 ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกิจกรรมสุนทรียะสนทนา เกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาองค์กร การอบรมสัมมนาการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษสุจริต การสอบครูอัตราจ้าง และการเตรียมพร้อมของการแข่งขันกีฬา " ปาริชาตเกมส์ " วันที่ 9 มีนาคม 2562 (ภาพกิจกรรม)

" อุ่นไออาร์ต M.A.D Camp Project "

โพสต์17 ก.พ. 2562 23:14โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32


วันนี้ ( 14 กุมภาพันธ์ 2562) ณ โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานในพิธีเปิดการจัดนิทรรศการ “งานสืบสานงานศิลป์ ถิ่นเวียลปรีง ครั้งที่ 4 อุ่นไออาร์ต M.A.D Camp Project และเปิดบ้าน เปิดใจ เปิดสายสัมพันธ์ Open House ประจำปีการศึกษา 2561” โดยนายทักษิณ แผ้วพลสง ผู้อำนวยการโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ ในนามคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสหวิทยาเขตละหานทราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 กล่าวรายงาน โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ เป็นศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ของสหวิทยาเขตละหานทราย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ในภายใต้ชื่อ งานสืบสานงานศิลป์ถิ่นเวียลปรีง มา 3 ปีติดต่อกัน ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561 สัญจรกลับไปจัดที่โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ อีกครั้งภายใต้ชื่อ งานสืบสานงานศิลป์ถิ่นเวียลปรียง ครั้งที่ 4 อุ่นไออาร์ต M.A.D Camp Project ในครั้งนี้ได้บูรณาการเข้ากับกิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ ด้วยคือ กิจกรรมเปิดบ้าน เปิดใจ เปิดสานสัมพันธ์ Open House โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ระหว่างโรงเรียนในสหวิทยาเขตละหานทราย ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน ทัศนคติ เจตคติ เทคนิค กระบวนการทางศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสหวิทยาเขตละหานทรายและบุคคลทั่วไป เพื่อสร้างแรงจูงใจและเสริมแรง ด้านการเรียนการสอน สำหรับนักเรียน และครูผู้สอนศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ในสหวิทยาเขตละหานทราย เปิดโอกาสและให้โอกาส นักเรียนและประชาชนทั่วไปมีโอกาส ชื่นชม ผลงานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ซึ่งนำไปสู่การส่งเสริมประสบการณ์ทางสุนทรียภาพให้กับสังคมโดยรวม ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่และแสดงผลงานต่างๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมและกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ และเป็นการแนะนำแนะแนวทางการศึกษาต่อในโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ (ภาพกิจกรรม)

"เปิดประตูสู่ บว.” bv Open House 2019 ” "

โพสต์17 ก.พ. 2562 23:11โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32


วันนี้( 14 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.30 น ณ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ประธานในพิธีเปิดการจัดนิทรรศการจัดนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ เปิดประตูสู่ บว.” bv Open House 2019 ” นายอัครเดช หลาบนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ในนามคณะกรรมการจัดนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการเปิดประตูสู่ บว.โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2561 กล่าวรายงาน จากพระราชบัญญัติการศึกษาในฉบับปัจจุบัน มุ่งเน้น ให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ที่หลากหลายโดยจัดกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน รวมทั้งจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดังนั้นการจัดนิทรรศการการแสดงผลเป็นของนักเรียน จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนในรอบปีการศึกษา ให้กับนักเรียนชุมชนและผู้ที่สนใจรับทราบ จึงเป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงทักษะ ความสามารถและความรู้สึกต่าง ๆทางด้านวิชาการได้เป็นอย่างดี การจัดนิทรรศการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้แสดงผลงานที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ฝึกทักษะและเรียนรู้กระบวนการการทำงาน และเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆครูมีโอกาสแสดงผลงานที่เกิดจากประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการและรับทราบผลการดำเนินงานจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมีกิจกรรมภายในงาน นิทรรศการจากกลุ่มสาระการเรียนรู้และผลงานวิชาการ นิทรรศการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อจากสถาบันอุดมศึกษามหกรรมการนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของนักเรียนที่เรียนวิชาไอเอส การออกร้านจำหน่ายสินค้าของโรงเรียนการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 การแสดงบนเวที โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร โรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตประโคนชัย 6 โรงเรียน และโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอเขตบ้านกรวด 48 โรงเรียน (ภาพกิจกรรม)

1-10 of 784