ข่าวกิจกรรม การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร13 ก.พ.63 ผอ.สพม.32 พบผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม

โพสต์13 ก.พ. 2563 19:29โดยสกุณา โสดาปัดชาเมื่อเร็วๆ นี้ (13 ก.พ.63) เวลา 09.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พบผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการเรียนรู้ ในการนำนโยบายไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง ปีที่ 3 นโยบายการลดการบ้าน ให้นักเรียนได้มีเวลาอ่านหนังสือ ค้นคว้าเพิ่มเติม การจัดหลักสูตรทางเลือก เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ของนักเรียน การจัดกิจกรรมเสริม เพื่อการแนะแนวสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับรู้ (ภาพกิจกรรม)

13 กุมภาพันธ์ 2563 หล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมโครงการ " หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย "

โพสต์13 ก.พ. 2563 00:17โดยสกุณา โสดาปัดชาวันนี้ ( 13 ก.พ.63 ) เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมโครงการ " หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย " เพื่อรับบริจาคเลือด สร้างความรู้ความเข้าใจในการบริจาคโลหิต เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ โดยนายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 (บุรีรัมย์) ร่วมบริจาคเลือดร่วมกับคณะครู นักเรียนโรงเรียนลำปลายมาศ,ธารทองพิทยาคม,เมืองแฝกพิทยาคม และโรงเรียนชำนิพิทยาคม โดยคณะเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตลำปลายมาศ ร่วมให้การต้อนรับ (ภาพกิจกรรม)

13 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ.สพม.32 ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมคณะครู โรงเรียนธารทองพิทยาคม ร่วมกิจกรรม

โพสต์13 ก.พ. 2563 00:05โดยสกุณา โสดาปัดชาวันนี้ (13 ก.พ.63) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ตามนโยบายไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง ปีที่ 3 รวมทั้งนโยบายการลดการบ้าน ให้นักเรียนได้มีเวลาอ่านหนังสือ ค้นคว้าเพิ่มเติม โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมคณะครู โรงเรียนธารทองพิทยาคม ร่วมกิจกรรม (ภาพกิจกรรม)

12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม จัดกิจกรรม Open House & TPK FAIR ๒๐๒๐

โพสต์13 ก.พ. 2563 00:02โดยสกุณา โสดาปัดชาวันนี้ ( 12 ก.พ. 63 ) โรงเรียนถนนหักพิทยาคม จัดกิจกรรม Open House & TPK FAIR ๒๐๒๐ เปิดโลกวิชาการ สานฝันก้าวทันยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 ได้รับเกียรติจากนายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานพิธีเปิดงาน นางอารีย์ อุไรรัมย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนถนนหักพิทยาคม ในนามของคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน กล่าวรายงาน . นายรณชัย สุขสมบูรณ์ กล่าวว่า ขอชื่นชมโรงเรียนถนนหักพิทยาคม จัดการศึกษาตามศักยภาพของนักเรียน ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานศึกษาชาติ โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการมีส่วนร่วมกับชุมชน พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ . ด้าน นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนถนนหักพิทยาคม กล่าวว่า การจัดงาน Open House & TPK FAIR 2020 เปิดโลกวิชาการสานฝันก้าวทันยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การแสดงผลงานคุณครู ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการศึกษาทางเลือก เพื่อแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และม.3 โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 12 โรงเรียน “ การจัดงานครั้งนี้ เป็นลานแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และบุคคลผู้สนใจอย่างหลากหลาย พัฒนาทักษะชีวิตและ การศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน พัฒนาทักษะชีวิต และการศึกษาทางเลือก หลักสูตรทวิศึกษา หลักสูตรทางเลือกเพื่ออาชีพ ได้แก่หลักสูตรมวยไทย หลักสูตรนวดไทย และหลักสูตรตัดผมและอื่นๆ (ภาพกิจกรรม)

12 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ.สพม.32 มอบเกียรติบัตรรางวัลจากการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

โพสต์11 ก.พ. 2563 23:50โดยสกุณา โสดาปัดชาวันนี้ ( 12 กุมภาพันธ์ 2563 ) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มอบเกียรติบัตรรางวัลจากการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 เดือนธันวาคม 2562 แก่ครูผู้สอน นักเรียนโรงเรียนพนมรุ้ง ในประเภทต่างๆ ดังนี้ . เหรียญทองการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 นางสาวปวีณา อาจเอื้อม ครูผู้สอน นางสาวจันทรา ปักการะโถ เหรียญทองการประกวดแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 นายกิตติพัฒน์ มูลคำ ครูผู้สอน นายเทพพงษ์ ว่องไว เหรียญทองการประกวดแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 นางสาวจิรารัตน์ ยาทา ครูผู้สอน นายเทพพงษ์ ว่องไว และรางวัลเด็กที่ทีความประพฤติดีมี “ วัฒนธรรมวินิต ” ผู้นำทางวัฒนธรรม นางสาวจิตสุภา เสน่รัมย์ (ภาพกิจกรรม)

11 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ.สพม.32 ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมคณะครู โรงเรียนพนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกิจกรรม

โพสต์11 ก.พ. 2563 23:48โดยสกุณา โสดาปัดชาวันนี้ (11ก.พ.63) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ตามนโยบายไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง ปีที่ 3 รวมทั้งนโยบายการลดการบ้าน ให้นักเรียนได้มีเวลาอ่านหนังสือ ค้นคว้าเพิ่มเติม โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมคณะครู โรงเรียนพนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกิจกรรม

11 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ.สพม.32 ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ดยมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนร่อนทองพิทยาคม อ.สตึก เข้าร่วมกิจกรรม

โพสต์11 ก.พ. 2563 23:44โดยสกุณา โสดาปัดชาวันนี้ ( 11 กุมภาพันธ์ 2563 ) เวลา 07.45 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อติดตาม นโยบาย No Child left Behind ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง ปีที่ 3 . ทั้งนี้ได้เน้นย้ำนโยบาย 4 ข้อ การลดการบ้านการให้การบ้านที่มีคุณภาพ เพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาอ่านหนังสือ โดยมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนร่อนทองพิทยาคม อ.สตึก เข้าร่วมกิจกรรม (ภาพกิจกรรม)

9 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ.สพม.32 ร่วมเชียร์ และเยี่ยมชมจุดการบริการนวดนักวิ่ง ของนักเรียนถนนหักพิทยาคม

โพสต์10 ก.พ. 2563 18:14โดยสกุณา โสดาปัดชา‘บุรีรัมย์ มาราธอน 2020’ กระหึ่ม . นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 ร่วมเชียร์ และเยี่ยมชมจุดการบริการนวดนักวิ่ง ของนักเรียนถนนหักพิทยาคม ในการร่วมกิจกรรมบุรีรัมย์มาราธอน 2020 ส่งแชมป์คนไทย นักวิ่งเคนย่า เข้าเส้นชัยคนแรก (ภาพกิจกรรม)

9 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ.สพม.32 ร่วมเชียร์ กับนักเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ในงาน ‘บุรีรัมย์ มาราธอน 2020’

โพสต์10 ก.พ. 2563 18:10โดยสกุณา โสดาปัดชา‘บุรีรัมย์ มาราธอน 2020’ กระหึ่ม . นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 ร่วมเชียร์ กับนักเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ส่งแชมป์คนไทย นักวิ่งเคนย่า เข้าเส้นชัยคนแรก  (ภาพกิจกรรม)

9 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ.สพม.32 ร่วมเชียร์ กับนักเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมในงาน ‘บุรีรัมย์ มาราธอน 2020’

โพสต์10 ก.พ. 2563 18:07โดยสกุณา โสดาปัดชา‘บุรีรัมย์ มาราธอน 2020’ กระหึ่ม . นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 ร่วมเชียร์ กับนักเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ส่งแชมป์คนไทย นักวิ่งเคนย่า เข้าเส้นชัยคนแรก (ภาพกิจกรรม)

1-10 of 968