ข่าวกิจกรรม การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร4 ธันวาคม 2562 สพม.32 " องค์กรก้าวหน้า "

โพสต์6 ธ.ค. 2562 00:05โดยสกุณา โสดาปัดชา    ความคิดนั้นเป็นแม่บทใหญ่ของการพูดและการกระทำ เพราะกิจที่จะทำ คำที่จะพูด ทุกอย่างล้วนสำเร็จมาจากความคิด การคิดก่อนพูดและก่อนทำจึงช่วยให้ บุคคลสามารถยับยั้งคำพูดที่ไม่สมควร หยุดยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้อง พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. บุคลากรในสังกัดสพม.32 ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน สวดมนต์ไหว้พระ และกิจกรรมสุนทรียสนทนา (ภาพกิจกรรม)

3 ธันวาคม 2562 " บ้านกรวดวิทยาคาร รับประเมิน ฯ รอบ 4"

โพสต์5 ธ.ค. 2562 23:59โดยสกุณา โสดาปัดชา    เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น ที่ห้องประชุมหลวงปู่ผาดอุปถัมภ์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) กล่าวต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1(สมศ. รอบที่ 4 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) คณะกรรมการประเมินคุณภาพนำโดย ดร.บุญถึง ประเมินมงคลกุล ดร.นัฏฐกร แก่นดี นายทองดี อาจทวีกุล โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตประโคนชัย คณะครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนชุมชน ผู้แทนศิษย์เก่า ตัวแทนผู้ปกครอง นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบในการประเมินคุณภาพต่อไป (ภาพกิจกรรม)

2 ธันวาคม 2562 "ไทยเจริญวิทยา" รับการประเมินภายนอกรอบ 4 จาก สมศ.

โพสต์2 ธ.ค. 2562 19:47โดยสกุณา โสดาปัดชา    เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมให้ข้อมูลของโรงเรียนไทยเจริญวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป ณ โรงเรียนไทยเจริญวิทยา (ภาพกิจกรรม)

29 พฤศจิกายน 2562 "ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32" ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตูมใหญ่วิทยาและโรงเรียนพุทไธสง สถานศึกษาในสังกัดในการจัดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2562

โพสต์2 ธ.ค. 2562 19:44โดยสกุณา โสดาปัดชา    เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตูมใหญ่วิทยาและโรงเรียนพุทไธสง สถานศึกษาในสังกัดในการจัดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2562 มีสถานศึกษาที่ดำเนินการจัดสอบ จำนวน 35 โรง ตามที่แม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม ได้กำหนดให้นักเรียน สถานศึกษาเข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมตามหลักสูตรคณะสงฆ์ ซึ่งจะสอบวิชากระทู้ธรรม, วิชาธรรมวิภาค, วิชาพุทธประวัติ และวิชาวินัยบัญญัติ โดยเริ่มสอบตั้งแต่เวลา 09.00 น. กำหนดการเข้าสอบภาคเช้า วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม เวลา 08.00 - 11.30 น.เวลา 3 ชั่วโมง ภาคบ่าย สอบวิชาธรรมวิภาค เวลา 13.00 – 13.50 น. เวลา 50 นาที พุทธประวัติ และวินัย สอบวิชาละ 50 นาที ในการสอบครั้งนี้ได้รับการสนใจเข้าสอบจากผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ทุกระดับสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท และ เอก (ภาพกิจกรรม)

27 พฤศจิกายน 2562 "ผอ.สพม.32" พบนักเรียนกิจกรรมหน้าเสาธง

โพสต์27 พ.ย. 2562 22:46โดยสกุณา โสดาปัดชาเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมกิจกรรม ผอ.พบนักเรียนกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ติดตามนโยบาย No Child left Behind ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง ปีที่ 3 ตลอดจนการนำนโยบาย 4 ข้อ เช่น การให้การบ้านนักเรียน ขับเคลื่อนนโยบาย MOU/ ให้ผู้บริหารการศึกษา ครู เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของความเป็นผู้นำการขับเคลื่อนนโยบาย มาใช้ในการพัฒนาชั้นเรียนที่จะสร้างความเข้าใจให้ผู้เรียนยิ่งขึ้น (ภาพกิจกรรม)

26 พฤศจิกายน 2562 " ประโคนชัยพิท ฯ " พร้อมรับการประเมิน

โพสต์27 พ.ย. 2562 22:37โดยสกุณา โสดาปัดชาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมให้ข้อมูลของสถานศึกษา( โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม) ที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (2559-2563)) สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป (ภาพกิจกรรม)

25 พ.ย. 62 สพม.32 " องค์กรก้าวหน้า "

โพสต์24 พ.ย. 2562 23:28โดยสกุณา โสดาปัดชา    คนเราต้องมีความสบายใจ... 'ความสบายใจของคนเป็นของที่หายาก คนเราต้องมีความสบายใจ จึงจะมีชีวิตที่ราบรื่นได้' ● พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงาน '๕ ธันวา วันมหาราช’ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๕ เมษายน ๒๕๒๑ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสพม.32 ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน สวดมนต์ไหว้พระ #กิจกรรมสุนทรียสนทนา ผอ.สพม.เขต 32ได้ให้ข้อคิดหลัการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน (ภาพกิจกรรม)

24 พ.ย.62 "มอบเกียรติบัตร" ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุที่เข้ารับการอบรมโครงการ "อบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการเงินและพัสดุ"

โพสต์24 พ.ย. 2562 23:25โดยสกุณา โสดาปัดชา( 24 พ.ย.62 )นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ มอบเกียรติบัตรผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุที่เข้ารับการอบรมโครงการอบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการเงินและพัสดุ ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ณ หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม (ภาพกิจกรรม)

23 พ.ย.62 โครงการ "อบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการเงินและพัสดุ"

โพสต์24 พ.ย. 2562 23:20โดยสกุณา โสดาปัดชา(23 พ.ย.62) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32(บุรีรัมย์) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการเงินและพัสดุ ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ณ หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม .. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ กล่าวว่า อบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการเงินและพัสดุ ซึ่งนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุที่เข้ารับการอบรม ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ สามารถนำไปใช้ในงานที่รับผิดชอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมครั้งนี้วิทยากรได้ส่งเสริมให้ความรู้ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานด้านพัสดุเบื้องต้น การจัดหาพัสดุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม การประชุมอบรมสัมมนา วัสดุสำนักงาน ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และการปฏิบัติงานด้านการเงินสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ถือเป็นโอกาสอันดีที่ ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูที่ เจ้าหน้าที่ สามารถนำไปใช้ในงานที่รับผิดชอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมพัฒนาในวันนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน พัสดุ ระเบียบข้อบังคับ ด้านการเงิน บัญชีพัสดุ อื่น ๆที่เกี่ยวข้อง .. นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวเพิ่มเติมถึงวัตถุประสงค์การจัดงานดังนี้ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ผู้เข้าร่วมการอบรม ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุที่เข้ารับการอบรม ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ในหน้าที่สามารถนำไปใช้ในงานที่รับผิดชอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ นำประสบการณ์ ไปแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน นำเสนอข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการทำงานด้านการเงินและพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมพัฒนาในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุในสถานศึกษา เจ้าหน้าที่การเงินพัสดุในส่วนสำนักงานทางการด้านศึกษา และผู้ที่สนใจ จำนวนทั้งสิ้น 300 คน ได้รับเกียรติจากวิทยากร นายอธิวัฒน์ โยอาศรี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ที่ได้เสียสละเวลามาให้ความรู้ แนวทางการปฏิบัติงานทางด้านการเงินและพัสดุ (ภาพกิจกรรม)

21 พฤศจิกายน 62 สพม.32 " องค์กรก้าวหน้า "

โพสต์21 พ.ย. 2562 18:38โดยสกุณา โสดาปัดชา    “...คนทำงานดีคือคนมีระเบียบ ได้แก่ระเบียบในการคิดและในการทำ ผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ถึงจะมีวิชา มีเรี่ยวแรง มีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไร ก็มักจะทำงานสำเร็จดีไม่ได้ เพราะความคิดอ่านสับสนว้าวุ่น ทำอะไรก็ไม่ถูกลำดับขั้นตอน มีแต่ความลังเลและขัดแย้ง ทั้งในความคิด ทั้งในการปฎิบัติงาน...” พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ ๙ พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๒๗ วันนี้ ( 21 พฤศจิกายน 2562 ) เวลา 08.30 น. บุคลากรในสังกัดสพม.32 ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน สวดมนต์ไหว้พระ และกิจกรรมสุนทรียสนทนา (ภาพกิจกรรม)

1-10 of 883