ข่าวกิจกรรม การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
30 พ.ย. 63 "ทุกคนต้องการความสุข"

โพสต์30 พ.ย. 2563 18:28โดยnanthana tadsana“ การที่ในประเทศใดมีประชาชนทั้งหมดอยู่ร่วมกันโดยสันติก็เป็นสิ่งที่ปรารถนาของทุกคน ไม่มีใครอยากให้มีความวุ่นวายในหมู่คณะในประเทศชาติเพราะว่าถ้ามีความวุ่นวายนั้นเป็นความทุกข์ ทุกคนต้องการความสุข หากความสุขนั้นก็จะมาจากความปรองดอง และความที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปโดย ยุติธรรม ” . พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่รองประธานศาลฎีกานําผู้พิพากษาประจํา กระทรวงเข้าเฝ้าฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2537 . วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2563 ) เวลา 08.30 น. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัด สพม. 32 ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ . #กิจกรรมสุนทรียสนทนา บุคลากรในสังกัดร่วมแลกเปลี่ยนข้อราชการ (ภาพกิจกรรม)

27 พ.ย. 63 "ขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธ"

โพสต์29 พ.ย. 2563 17:59โดยnanthana tadsanaเมื่อวันที่ ( 27 พฤศจิกายน 2563 ) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประธานเปิดการการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธ จังหวัดบุรีรัมย์ . ดร.กฤษ กล่าวว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนงานโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดบุรีรัมย์ และเป็นที่นำยินดีที่สำนักสงฆ์โนนสมบูรณ์ ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เป็นศูนย์ประสานเครือข่ายการขับเคลื่อนงานโรงเรียนวิถีพุทธระดับจังหวัด และจะได้ข้อสรุป แนวทางการดำเนินงาน และแนวทางการบริหารโรงเรียนวิถีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ยกระดับเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ โรงวิถีพุทธชั้นนำ และโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ในโอกาสต่อไป . ด้านนางสาวจัตุพร แปวไธสง ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า การขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อยกระดับโรงเรียนวิถีพุทธ จังหวัดบุรีรัมย์ ในด้านการพัฒนา คุณธรรม จริยธรม โดยสำนักสงฆ์โนนสมบูรณ์ ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ จัดการประชุมสัมมนาโครงการบุรีรัมย์ บุรีรมย์ งามตามแนวทางวิถีพุทธ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ สำนักสงฆ์โนนสมบูรณ์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการหารือแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธ ในจังหวัดบุรีรัมย์ ให้มีแนวทางการดำเนินงาน และแนวทางการบริหารโครงการโรงเรียนวิธีพุทธเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้โรงเรียนสามารถเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ในโอกาสต่อไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ศึกษานิทศก์ และผู้อำนวยการโรงเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ( โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 เป็นศูนย์เครือข่ายการพัฒนา ) (ภาพกิจกรรม)

27 พ.ย. 63 "โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน"

โพสต์29 พ.ย. 2563 17:56โดยnanthana tadsana


วันนี้ ( 27 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสามัญสำนึก นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 นางพันทิพา สวาสุ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายสัคสม พระภูจำนงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคัดกรองนักเรียนยากจน เข้าร่วมประชุมการชี้แจงการดำเนินงาน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Teleconference ณ ห้องประชุมปฎิบัติการ DOC อาคาร สพฐ.๕ ชั้น ๙ เพื่อสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์แก่สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการกากรศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนให้กับนักเรียนยากจน

26 พ.ย. 63 "ปลื้มTO BE NUMBER ONE"

โพสต์29 พ.ย. 2563 17:54โดยnanthana tadsanaวันนี้ ( 26 พฤศจิกายน 2563 ) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ทีมตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 9 ทีม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา ที่ผ่านมา . จังหวัดบุรีรัมย์ได้ส่งทีม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 9 ทีม เพื่อร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลอื่นๆ จำนวน 5 ทีม จากจำนวนทีมข้าร่วมแข่งขัน ทั้งสิ้น 91 ทีม ได้เป็นตัวแทนระดับภาค ฯ เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประทศ 3 ทีม เพื่อชิงถ้วยพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีในวันที่ 30 - 31 มกรคม 2564 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร . โดย นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้เกียติมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ทีม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCSE ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลอื่นๆ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมอบเกียรติบัตรแก่ทีมที่เป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ที่เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ร่วมเป็นกำลังใจแก่ทีม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ของสถานศึกษาและของจังหวัดบุรีรัมย์ (ภาพกิจกรรม)

25 พ.ย. 63 "จังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ 2564"

โพสต์25 พ.ย. 2563 19:22โดยnanthana tadsanaจังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด "ลูกหลานรัชกาลที่ 1 รักพระเจ้าอยู่หัว "
วันนี้ ( 25 พฤศจิกายน 2563 ) ที่ ห้องประชุมชั้น 2 สนามฟุตบอลช้างอารีนา อำเภอเมืองฯ จังหวัดบุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธนากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด พร้อมด้วย ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เตรียมความพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด "ลูกหลานรัชกาลที่ 1 รักพระเจ้าอยู่หัว" เพื่อสร้างความเข้าใจแก่เด็ก และเยาวชน เกี่ยวกับเรื่องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต สำหรับการจัดกิจกรรมภายในงานมีการจัดกิจกรรมแบบกึ่งแรลลี่ มีการลงทะเบียนรับหมวกสีเหลือง ปัก "บุรีรัมย์ รักพระเจ้าอยู่หัว" เพื่อรณรงค์เชิงสัญลักษณ์มีการแสดง และจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อาทิ การเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งเมืองบุรีรัมย์ การเป็นลูกหลานรัชกาลที่ 1 กิจกรรมเทิดพระเกียรติต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนโดยส่วนราชการ ภาครัฐ และภาคเอกชนกว่า 53 หน่วยงาน (ภาพกิจกรรม)

24 พ.ย. 63 "พิจารณาขอจัดตั้งงบประมาณ"

โพสต์25 พ.ย. 2563 19:18โดยnanthana tadsana
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสามัญสำนึก สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานการประชุมการพิจารณาขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการขอจัดตั้งงบประมาณให้กับโรงเรียนในสังกัด ที่มีความจำเป็นและขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์ อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง โดยพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กรอบวงเงินงบประมาณและแนวทางที่กำหนด ในการนี้เพื่อให้การขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บรรลุเป้าหมาย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีคณะกรรมการ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน บุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม (ภาพกิจกรรม)

24 พ.ย. 63 "เยี่ยมคารวะ"

โพสต์24 พ.ย. 2563 20:17โดยnanthana tadsana   [ อัปเดต 24 พ.ย. 2563 20:27 ]ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมคณะเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่. วันนี้ (24 พ.ย.63) ที่ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมคณะเข้าพบ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อแนะนำตัว และเป็นการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ ทั้งนี้ได้เข้าแนะนำตัวกับนายดำรงชัย เนรมิตตกพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (ภาพกิจกรรม)

24 พ.ย. 63 "บันทึกข้อตกลงพัฒนาการศึกษาร่วมกัน"

โพสต์24 พ.ย. 2563 20:14โดยnanthana tadsanaวันนี้ ( 24 พฤศจิกายน 2563 ) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) จัดประชุมเพื่อทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ในระยะเวลา 1 ปี ระหว่าง ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 กับ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำนวน 43 ราย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน ภายหลังจากที่ได้รับคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและไปปฏิบัติหน้าที่( Performance Agreement) เพื่อจะนำไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในระยะเวลา 1 ปี โดยมีข้อความระบุถึงการที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา จะปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและยอมรับที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมินและวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่  โดย นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัดร่วมเป็นสักขีพยานในการทำข้อตกลง (ภาพกิจกรรม)

23 พ.ย. 63 "จิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี"

โพสต์24 พ.ย. 2563 20:11โดยnanthana tadsana"...บ้านเมืองไทยสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ได้โดยดี เพราะว่า ถ้าตราบใด เรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกัน และกันไว้ได้ เราก็จะอยู่ได้อย่างมีความ สุขตราบนั้น..." ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะประชาชนจังหวัดราชบุรี ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2531 . วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2563 ) เวลา 08.30 น. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัด สพม. 32 ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ . #กิจกรรมสุนทรียสนทนา บุคลากรในสังกัดร่วมแลกเปลี่ยนข้อราชการ (ภาพกิจกรรม)

19 พ.ย. 63 "การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ"

โพสต์22 พ.ย. 2563 23:27โดยnanthana tadsanaวันนี้ (19 พ.ย.2563) เวลา 09.00 น. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหารและครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เป็นประธานพิธีเปิด โดย นายศักดิ์ รุ่งแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ กล่าวรายงาน . นายศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับโครงการ The Workshop on English / for Administrators and Teachers ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ ราชวิทยาลัย ภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารและครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงความสามารถของเราในการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ เพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารโดยใช้การพูดและทักษะการนำเสนอ ให้ระบบการศึกษาของเรามีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง งบประมาณสนับสนุนโดยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ gue คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยโอทาโก . ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการ และคณะครูจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย,เลย- มุกดาหาร,บุรีรัมย์,ลพบุรีและพิษณุโลก จำนวน 90 คน ในระหว่างวันที่19-22 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ (ภาพกิจกรรม)

1-10 of 1168