ข่าวกิจกรรม การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
16 เมษายน 2564 มาตรการการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสต์18 เม.ย. 2564 18:50โดยPhakpoom Phatchanee


วันนี้ ( 16 เม.ย.64) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมไชยมงคล ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประชุมมาตรการการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้งการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดในทุกจังหวัด โดยมี นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผอ.สพม.บุรีรัมย์ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุม (ภาพกิจกรรม)

9 เมษายน 2564 "คนดีศรี สพม.บุรีรัมย์" ประจำปี 2564

โพสต์15 เม.ย. 2564 19:36โดยPhakpoom Phatchanee


"คนดีศรี สพม.บุรีรัมย์" ประจำปี 2564
วันนี้ ( 9 เมษายน 2564 ) เวลา 09.00 ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ มอบเกียรติบัตรผลการคัดเลือกรางวัล “ คนดีศรี สพม.บุรีรัมย์ ” ประจำปี พ.ศ. 2564 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กร ให้มีคุณภาพ จึงจัดให้มีโครงการ “คนดีศรี สพม.32” บุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริมบุคลากรในสังกัดทำประโยชน์แก่เพื่อนร่วมงาน หน่วยงาน และสาธารณชน ส่งผลต่อการพัฒนางานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
.
ผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้ประกอบด้วย นางระพีพรรณ มะลิพันธุ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทผู้อำนวยการกลุ่ม นางแสงจันทร์ สวาสุ ตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทผู้อำนวยการกลุ่ม นางสาวปราณีต ชึรัมย์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประเภทศึกษานิเทศก์ นายทัศวิน โขรัมย์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประเภทศึกษานิเทศก์ นางสาวบูรณินทร์ญา เทพอักษรณรงค์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ประเภทบุคลากรทางการศึกษา ๓๘ ค(๒) นายอนุชิต ขุลีทรัพย์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ประเภทบุคลากรทางการศึกษา ๓๘ ค(๒) นายภาคภูมิ พัชนี ตำแหน่งพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการ และนางสาวศศิประภา หารภูมิ ตำแหน่งอัตราจ้าง ประเภทลูกจ้างชั่วคราว (ภาพกิจกรรม)

8 เมษายน 2564 กิจกรรมสุนทรียสนทนา

โพสต์15 เม.ย. 2564 19:34โดยPhakpoom Phatchanee   [ อัปเดต 15 เม.ย. 2564 19:38 ]


วันนี้ ( 8 เมษายน 2564 ) เวลา 08.30 น. ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผอ.สพม.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัด สพม. บุรีรัมย์ ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
.
#กิจกรรมสุนทรียสนทนา ผอ. สพม.บุรีรัมย์ แจ้งข้อราชการแก่บุคลากรในสังกัด ขณะนี้โควิด-19 กลับระบาดขึ้นอีกครั้ง โดยเฉพาะคลัสเตอร์สถานบันเทิง ขอให้ทุกคนรู้หน้าที่ รู้ตัวตน ตระหนักในเรื่องสุขภาพ อย่างเคร่งครัด (ภาพกิจกรรม)

6 เมษายน 2564 วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้ชื่อ "ลูกหลานรัชกาลที่ 1 รักพระเจ้าอยู่หัว "

โพสต์15 เม.ย. 2564 19:30โดยPhakpoom Phatchanee   [ อัปเดต 15 เม.ย. 2564 19:43 ]


เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผอ.สพม.บร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีการถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พิธีทำบุญเบิกบ้าน ลูกหลานรัชกาลที่ 1 บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1 พระสงฆ์ 2,564 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคล ภาครัฐ เอกชน ประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์และนักท่องเที่ยวร่วมงาน (ภาพกิจกรรม)


วันนี้ ( 6 เม.ย.64) 09.00 น. ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผอ.สพม.บุรีรัมย์ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้ชื่อ "ลูกหลานรัชกาลที่ 1 รักพระเจ้าอยู่หัว " บริเวณโดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ (รัชกาลที่ 1) และ ตลอดเส้นทางถนนเสด็จนิวัต ไปจนถึงหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม) โดยนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานเปิดงาน มีซุ้มกิจกรรมส่งมอบความสุขให้เด็กๆ จาก ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน (ภาพกิจกรรม)

3-4 เมษายน 2564 ประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

โพสต์15 เม.ย. 2564 19:28โดยPhakpoom Phatchanee   [ อัปเดต 15 เม.ย. 2564 19:44 ]เมื่อวันที่ 3-4 เม.ย.64 ที่หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ ตัวชี้วัดที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยากรโดย ดร.กนก จันทรา อาจารย์สาธิตชำนาญการ โรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
.
ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) หลักสูตรทางเลือกสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การจัดการศึกษา เพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิด No Child Left Behind
.
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 282 คน กำหนดจัดกิจกรรม เป็น 2 รุ่น ฯ ละ 33 โรง ในวันที่ 3 - 4 เมษายน 2564 รวมจำนวน 66 โรงเรียน
.

29 มีนาคม 2564 มัธยมบุรีรัมย์มอบทุนการศึกษา

โพสต์15 เม.ย. 2564 19:25โดยPhakpoom Phatchanee   [ อัปเดต 15 เม.ย. 2564 19:45 ]


สพม.มอบทุนการศึกษา
วันนี้ (29 มี.ค.64) เวลา 10.00 น. ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ พร้อมคณะเดินทางไปมอบทุนการศึกษา เสื้อผ้า รองเท้า และข้าวสาร ให้กับนักเรียนที่เดือดร้อนและประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยมีนายวทัญญู ซึ่งเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนดงพลอง พร้อมด้วยผู้บริหารในสหวิทยาเขตสตึก คณะครูร่วมเป็นเกียรติการรับมอบ
ทั้งนี้ สพม.บร กำหนดนโยบาย No Child left Behind ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง ผอ.สพม.บร ได้มอบนโยบายกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัด เพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการศึกษา และสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน และเยี่ยม ติดตาม ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนและประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ (ภาพกิจกรรม)

23 มีนาคม 2564 มัธยมบุรีรัมย์ #ระเบิดจากข้างใน

โพสต์15 เม.ย. 2564 19:21โดยPhakpoom Phatchanee   [ อัปเดต 15 เม.ย. 2564 19:48 ]มัธยมบุรีรัมย์ #ระเบิดจากข้างใน 

" ระเบิดจากข้างใน ซึ่งพระองค์ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาคน โดยจะต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชนมีความพร้อมก่อน ไม่ใช่นำเอาความเจริญหรือบุคลากรจากภายนอกเข้าไปในชุมชน ทั้งที่ชุมชนไม่ได้มีการเตรียมตัว "
.
วันนี้ ( 23 มีนาคม 2564 ) เวลา 08.30 น. นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัด สพม. บุรีรัมย์ ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
.
#กิจกรรมสุนทรียสนทนา รอง ผอ. สพม.บุรีรัมย์ แจ้งข้อราชการแก่บุคลากรในสังกัด  (ภาพกิจกรรม)

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โรงเรียนมัธยมพรสำราญ

โพสต์15 มี.ค. 2564 01:16โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์   [ อัปเดต 15 มี.ค. 2564 01:23 ]

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. (ภาคบ่าย) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2563 (สหวิทยาเขตพุทไธสง) ประกอบด้วย 1. นายศักดิ์ ซารัมย์ ประธานสหวิทยาเขตพุทไธสง ในฐานะประธานคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.สหวิทยาเขตพุทไธสง 2. นางพิชฌาน์ ศรีตะวัน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ รองประธาน 3.นายสัจจา ประเสริฐกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 4.นางสาวศรุดา ดีใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 5.นายพัชรวรรธน์ ปิยารัมย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โรงเรียนมัธยมพรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายประเสริฐ ศรีแสนปาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพรสำราญ และคณะครู ให้การต้อนรับและรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลในครั้งนี้อย่างดียิ่ง
ทั้งนี้ คณะ ก.ต.ป.น. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต แก่ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนมัธยมพรสำราญ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

ข่าว : นางพิชฌาน์ ศรีตะวัน
ภาพ : นายสุระ สุยะรา

ภาพการดำเนินการ ก.ต.ป.น.โรงเรียนมัธยมพรสำราญ สหวิทยาเขตพุทไธสง สพม.บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2563


ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

โพสต์15 มี.ค. 2564 01:10โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์   [ อัปเดต 15 มี.ค. 2564 01:21 ]

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. (ภาคเช้า) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2563 (สหวิทยาเขตพุทไธสง) ประกอบด้วย 1. นายศักดิ์ ซารัมย์ ประธานสหวิทยาเขตพุทไธสง ในฐานะประธานคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.สหวิทยาเขตพุทไธสง 2. นางพิชฌาน์ ศรีตะวัน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ รองประธาน 3.นายสัจจา ประเสริฐกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 4.นางสาวศรุดา ดีใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 5.นายพัชรวรรธน์ ปิยารัมย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีนางกันตาธรณ์ ตะราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับและรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลในครั้งนี้อย่างดียิ่ง
ทั้งนี้ คณะ ก.ต.ป.น. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต แก่ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

ข่าว : นางพิชฌาน์ ศรีตะวัน
ภาพ : นายสุระ สุยะรา

ภาพการดำเนินการ ก.ต.ป.น.โรงเรียนตูมใหญ่พิทยาคม สหวิทยาเขตพุทไธสง สพม.บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2563


ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โรงเรียนพุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

โพสต์9 มี.ค. 2564 08:34โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์   [ อัปเดต 9 มี.ค. 2564 08:37 ]


วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. (ภาคบ่าย) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2563 (สหวิทยาเขตพุทไธสง) ประกอบด้วย 1. นายศักดิ์ ซารัมย์ ประธานสหวิทยาเขตพุทไธสง ในฐานะประธานคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.สหวิทยาเขตพุทไธสง 2. นางพิชฌาน์ ศรีตะวัน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ รองประธาน 3.นายสัจจา ประเสริฐกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 4.นางสาวศรุดา ดีใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 5.นายพัชรวรรธน์ ปิยารัมย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และ 6.นายมานพ สว่างจิต นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ได้ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โรงเรียนพุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพุทไธสง้ให้การต้อนรับและรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลในครั้งนี้อย่างดียิ่ง
ทั้งนี้ คณะ ก.ต.ป.น. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต แก่ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพุทไธสง เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ต่อไป
ข่าว : นางพิชฌาน์ ศรีตะวัน
ภาพ : นายสุระ สุยะรา

ภาพการดำเนินการ ก.ต.ป.น.โรงเรียนพุทไธสง สหวิทยาเขตพุทไธสง สพม.บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2563

1-10 of 1242