ข่าวกิจกรรม การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
17 ก.พ. 64 "ประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ (อ.ก.ต.ป.น.)"

โพสต์18 ก.พ. 2564 22:21โดยnanthana tadsana
        วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) เพื่อกำหนดรูปแบบการดำเนินงานและกำหนดปฏิทินในการออกติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดมัธยมศึกษา เขต 32 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งร่วมวิเคราะห์ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ในภาคเรียนที่ผ่านมา ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น ในการประชุมประกอบด้วย นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา บุรีรัมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานสหวิทยาเขต ผู้อำนวยการกลุ่มหน่วย ศึกษานิเทศก์ พร้อมทั้งคณะกรรมการตามคำสั่งแต่งตั้งฯ ที่ 25/2564 ณ ห้องศรีสว่างรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์. (ภาพกิจกรรม)แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32

17 ก.พ. 64 "สถานศึกษาต้นแบบการดูแลช่วยเหลือ"

โพสต์18 ก.พ. 2564 00:50โดยnanthana tadsana


        วันที่17 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานเปิดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรม สถานศึกษาต้นแบบการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง เยียวยา แก้ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพจิต เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการดูแลช่วยเหลือและอยู่ร่วมกันในสถานศึกษาอย่างมีความสุขและปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา มีการพัฒนากระบวนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษา พัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติและคุณลักษณะที่ดี สามารถให้และรับคำปรึกษา ปรับทุกข์ สร้างสุขและพัฒนาอารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตลอดจนมีเทคนิคการคุ้มครองช่วยเหลือตนเองในภาวะวิกฤติได้ทันต่อทุกสถานการณ์ นักเรียนในสถานศึกษามีกลไกการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้การดูแลช่วยเหลือตนเอง เป็นรายบุคคล โดย นางพันทิพา สวาสุ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าววัตถุประสงค์ . วิทยากรโดย นางสาววิสสุชา รัตนจริยา นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ นางสุภาภรณ์ หนุนไธสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ดผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำนวน 60 คน. (ภาพกิจกรรม)แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32

17 ก.พ. 64 "ป้องกัน ปลอดภัย จากไวรัสโควิด-19"

โพสต์16 ก.พ. 2564 22:39โดยnanthana tadsana        วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พร้อมด้วยบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัด สพม. 32 ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์. #กิจกรรมสุนทรียสนทนา รอง ผอ. สพม.32 แจ้งข้อราชการแก่บุคลากรในสังกัด. (ภาพกิจกรรม)แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32

16 ก.พ. 64 "ห่วงใย ห่างไกล ไวรัสโควิด-19"

โพสต์16 ก.พ. 2564 22:11โดยnanthana tadsana   [ อัปเดต 16 ก.พ. 2564 22:23 ]        วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 บุรีรัมย์ ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกิจกรรมสุนทรียสนทนา. (ภาพกิจกรรม)แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32

15 ก.พ. 64 "ครูผู้ช่วย"

โพสต์15 ก.พ. 2564 18:21โดยnanthana tadsana        วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมไชยมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 บุรีรัมย์ นายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) กล่าวให้โอวาทผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยการขอนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของกศจ.อื่น มาขึ้นบัญชี เป็นผู้สอบแข่งขันได้ของกศจ.บุรีรัมย์ 14 โรงเรียน จำนวน 21 ราย โดยมีบัญชี กศจ.ชัยภูมิ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 5 ราย คณิตศาสตร์ 4 ราย ภาษาจีน 1 ราย ภาษาอังกฤษ 6 ราย สังคม3 ราย และบัญชีกศจ.นคราชสีมา สาขาวิชาภาษญี่ปุ่น 2 ราย. (ภาพกิจกรรม)แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32

15 ก.พ. 64 "ตระหนักรู้ สู้โควิด"

โพสต์15 ก.พ. 2564 18:16โดยnanthana tadsana        วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัด สพม. 32 ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์. (ภาพกิจกรรม)แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32

11 ก.พ. "รักษามาตรฐานการป้องกัน"

โพสต์14 ก.พ. 2564 18:08โดยnanthana tadsana        วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผอ.สพม.32 พร้อมด้วยบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัด สพม. 32 ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์. #กิจกรรมสุนทรียสนทนา ผอ. สพม.32 ขอให้บุคลากรตระหนักและรับผิดชอบตามาตรการการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด แม้สถานการณ์จะเบาบาง การเข้า-ออก ในสำนักงานฯ ขอให้เข้มงวด ทุกกลุ่มร่วมรับผิดชอบ. (ภาพกิจกรรม)แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32

10 ก.พ. 64 "ลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์"

โพสต์14 ก.พ. 2564 18:04โดยnanthana tadsana        วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 13.30 น. ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานในพิธีจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือรู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่นมีจิตสาธารณะตามคำปฏิญาณของลูกเสือ 
        โดยมี นางพันทิพา สวาสุ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 32 ในนามคณะกรรมการจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อสืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ใช้วัดธรรมธีราราม ซึ่ง มีความสะอาด ร่มรื่น เหมาะแก่การประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชนทั่วไป สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือ รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่นมีจิตสาธารณะ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาลูกเสีอ ลูกเสีอ เนตรนารี บุคลากรทางการศึกษา มีลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 130 คน. (ภาพกิจกรรม)แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32

10 ก.พ. 64 "เพื่อส่วนรวม สู้โควิด ด้วยจิตสำนึก"

โพสต์14 ก.พ. 2564 17:59โดยnanthana tadsana        วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัด สพม. 32 ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์. #กิจกรรมสุนทรียสนทนา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แจ้งข้อราชการแก่บุคลากรในสังกัด. (ภาพกิจกรรม)แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32

9 ก.พ. 64 "พัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อการศึกษา"

โพสต์14 ก.พ. 2564 17:55โดยnanthana tadsana


        วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสามัญสำนึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 บุรีรัมย์ นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประชุมคณะทำงานการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสนับสนุนภารกิจ ด้านบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจงาน 4 ด้าน. (ภาพกิจกรรม)แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32

1-10 of 1229