ข่าวกิจกรรม การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร19 มีนาคม 2563 " สพม.32 MOU ผู้บริหารสถานศึกษา "

โพสต์19 มี.ค. 2563 19:35โดยPhakpoom Phatchaneeวันนี้ (19 มีนาคม 2563 ) เวลา 9.00 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และคณะผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัดร่วมแสดงความยินดีกับนายสุรศักดิ์ พะประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงพิทยาคม และนายประเสริฐ ศรีแสนปราง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพรสำราญ . ทั้งนี้ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังจากที่ได้รับคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและไปปฏิบัติงานที่สถานศึกษาแล้วเป็นระยะวลาประมาณ 15 วัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาจะต้องจัดทำข้อตกลงในการฏิบัติงานในหน้าที่ (Performance Agreement) จะนำไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในระยะเวลา 1 ปี โดยมีข้อความระบุถึงการที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา จะปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและยอมรับที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมินและวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ . การลงนามในสัญญาจะมีคู่สัญญาที่จะลงนามประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่เป็นผู้ให้ข้อตกลง โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้รับข้อตกลงนอกจากนี้ กำหนดให้มีพยานในการทำข้อตกลงตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเห็นสมควร ซึ่งมีรูปแบบการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เป็นไปตามตัวอย่างรูปแบบข้อตกลงที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์กำหนด  (ภาพกิจกรรม)

19 มีนาคม 2563 " ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง "

โพสต์19 มี.ค. 2563 19:33โดยPhakpoom Phatchanee


วันนี้ (19 มีนาคม 2563 ) เวลา 08.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 พร้อมด้วยรองผอ.สพม.เขต 32และบุคลากรในสังกัดสพม.32 ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน สวดมนต์ไหว้พระ และกิจกรรมสุนทรียสนทนา #กิจกรรมสุนทรียสนทนา นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.เขต 32 นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผอ.สพม.เขต 32 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ร่วมให้การต้อนรับบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร 38 ค.(1) ที่ได้รับการการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 คน ประกอบด้วย นายสัจจา ประเสริฐกุล ครูโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม และนางสาวศรุดา ดีใจ ครูโรงเรียนไพศาลพิทยาคม ณ บริเวณด้านหน้าอาคารมัธยม 1 สำนักงาน สพม.32  (ภาพกิจกรรม)

18 มีนาคม 2563 " การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ "

โพสต์19 มี.ค. 2563 19:31โดยPhakpoom Phatchanee


วันนี้ ( 18 มีนาคม 2563 ) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ในฐานะประธานกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ว่าที่พันตรีสุพจน์ ธนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม นายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา นางระพีพรรณ มะลิพรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางแสงจันทร์ สวาสุ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงพื้นที่สถานศึกษาในสังกัดเพื่อประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1ปี ครั้งที่ 2 (ครบ12 เดือน) นายพล บุญโชติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกลันทาพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยดำเนินการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ที่ได้ระบุไว้ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นการปฏิบัติงานหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 ครั้ง ทั้งนี้ผลการประเมินเป็นประการใดให้ถือเป็นอันสิ้นสุด (ภาพกิจกรรม)

18 มีนาคม 2563 " การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่"

โพสต์19 มี.ค. 2563 19:30โดยPhakpoom Phatchanee


วันนี้ ( 18 มีนาคม 2563 ) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ในฐานะประธานกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ว่าที่พันตรีสุพจน์ ธนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม นายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา นางระพีพรรณ มะลิพรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางแสงจันทร์ สวาสุ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงพื้นที่สถานศึกษาในสังกัดเพื่อประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1ปี ครั้งที่ 2 (ครบ12 เดือน) นายจินดา กรองทอง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปะคำพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยดำเนินการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ที่ได้ระบุไว้ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นการปฏิบัติงานหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 ครั้ง ทั้งนี้ผลการประเมินเป็นประการใดให้ถือเป็นอันสิ้นสุด  (ภาพกิจกรรม)

16 มีนาคม 2563" องค์กรสู่มาตรฐานสากล "

โพสต์19 มี.ค. 2563 19:29โดยPhakpoom Phatchaneeนายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) 2562 เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมนำบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสพม.32 ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา   (ภาพกิจกรรม)

12 มีนาคม 2563 " องค์กรสู่มาตรฐานสากล "

โพสต์19 มี.ค. 2563 19:26โดยPhakpoom Phatchanee


วันนี้ (12 มีนาคม 2563 ) เวลา 08.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสพม.32 ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน สวดมนต์ไหว้พระ และกิจกรรมสุนทรียสนทนา . ผอ.สพม.32 แจ้งบุคลากรทราบว่า ในช่วงนี้มีการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ทุกคนต้องดูแลตัวเอง การดำเนินชีวิตประจำวันในการกิน อยู่ หลับนอน ต้องประหยัด สำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ติดตาม  (ภาพกิจกรรม)

10 มีนาคม 2563 " ขอแสดงความยินดี "

โพสต์19 มี.ค. 2563 19:23โดยPhakpoom Phatchaneeวันนี้ 10 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ร่วมแสดงความยินดีกับนายวรากร เสนามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม ในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม โดยมีคณะผู้บริหารสหวิทยาเขตพุทไธสง และคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ร่วมต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม  (ภาพกิจกรรม)

10 มีนาคม 2563 " องค์กรสู่มาตรฐานสากล "

โพสต์19 มี.ค. 2563 19:20โดยPhakpoom Phatchanee


วันนี้ 10 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสพม.32 ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน สวดมนต์ไหว้พระ และกิจกรรมสุนทรียสนทนา (ภาพกิจกรรม) 

9 มีนาคม 63" องค์กรสู่มาตรฐานสากล "

โพสต์19 มี.ค. 2563 19:18โดยPhakpoom Phatchaneeวันนี้ ( 9 มีนาคม 63) เวลา 08.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผอ.สพม.32 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสพม.32 ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน สวดมนต์ไหว้พระ และกิจกรรมสุนทรียสนทนา   (ภาพกิจกรรม)

6 มีนาคม 2563 " เปิดบ้านพลับพลาชัย หัวใจเดียวกัน 2020 "

โพสต์19 มี.ค. 2563 19:11โดยPhakpoom Phatchaneeพลับพลาชัยพิทยาคม สพม.32 " เปิดบ้านพลับพลาชัย หัวใจเดียวกัน 2020 " เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เป็นประธานเปิด กิจกรรม " เปิดบ้านพลับพลาชัย หัวใจเดียวกัน 2020 " ที่โรงเรียนพลัพลาชัย อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ เพื่อเป็นการแสดงผลงานของครู นักเรียน ผ่านนิทรรศการฐานการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายระดับประถมศึกษา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ เช่น การแสดงคอนเสิร์ตวงคอมโบ้ การเล่านิทาน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ฯ เกมส์ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ตามแนวคิดที่ว่า " มัธยมศึกษา โซ่ข้อกลาง สร้างคนดีมีปัญญา " และได้ยึดหลักตามแนวคิด "ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง" No Child Left Behind ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจุดเปลี่ยนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมที่เกิดจากพลังแห่งความศรัทธา สามัคคี หลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยมีนายณัฐธ์พงษ์ วิโสรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน (ภาพกิจกรรม)

1-10 of 1001