สพม.32 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32


Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/home/lingk-slip-ngein-deuxn

http://smss-spm32.youweb.info

http://spm32.youweb.info
  http://www.careforall.smis32.com/login.php
  http://www.smis32.com/  http://sesao32.in.th
  http://202.29.213.12/amss2/
  https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/chx-parichat-1  http://allow.smis32.com
  https://sesa.obec.go.th/index.php http://asset.sesao32.in.th/login.php?accesscheck=%2Findex.php     http://http//news.smis32.com/admin/   
     http://certify.sesao32.in.th/login.php?accesscheck=%2Findex.php https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsDOJ_6xxKkKo2-QQiIxAXOKNvLrBxePE-zKd7M5_bvC046g/viewform 
  https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/itec-ssbr-32/kar-chi-ngan-xinthexrnet-khxng-rongreiyn-ni-sangkad-sphm-32
    https://chomjan1722.blogspot.com  https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F740268309435979%2Fabout%2FComments