รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล

โพสต์6 พ.ย. 2562 18:30โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2562 23:47 ]
 
      
    ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 มีมติอนุมัติเป็นหลักการให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ดําเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญา ผูกพัน ตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล และตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/6334 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ ส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ดังรายละเอียดต่อไปนี้                                                                                  Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
10 พ.ย. 2562 23:47
Comments