ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

โพสต์7 ธ.ค. 2560 20:26โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
Related image

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๓ รายการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)  ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๕๕๕,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพ้นแปดร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
Ċ
Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments