ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

โพสต์7 ธ.ค. 2560 20:26โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
Related image

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๓ รายการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)  ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๕๕๕,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพ้นแปดร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments