"ประกวดแข่งขัน OBEC Hackathon 2019 ชิงทุนการศึกษา"

โพสต์28 ม.ค. 2562 18:54โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

    ( วันที่ 28 มกราคม 2562 ) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การประกวดแอปพลิเคชั้นเพื่อการเรียนรู้ "OBEC Hackathon 2019" ภายใต้หัวข้อ "APPS FOR THAILAND 4.0 " ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การประกวดแอปพลิเคชั้น เพื่อการเรียนรู้ "OBEC Hackathon 2019 " ภายไต้หัวข้อ "APPS FOR THAILAND 4.0 " เพื่อเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แสดงศักยภาพในการนำเทคโนโลยีและวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนรู้  (คลิกเพื่อเข้าประกวดแข่งขัน)
Comments